ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
241
บทความ “ส้มจุกจะนะ สินค้า GI” จังหวัดสงขลา สงขลา 0 15 ม.ค. 2567 (14:32)
242
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 172 8 ก.ค. 2567 (06:30)
243
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕67 กองกลาง 120 16 พ.ค. 2567 (07:43)
244
ลิงค์ระบบ Zoom การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 70 16 มิ.ย. 2567 (13:16)
245
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 229 3 พ.ค. 2567 (14:10)
246
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “Digital Literacy” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 6 ก.พ. 2567 (14:02)
247
เอกสารประชุมจัดงานปีใหม่ ปี 67 - edit 2 กองกลาง 10 28 มิ.ย. 2567 (14:51)
248
รายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 1/2567 กองกลาง 15 16 ม.ค. 2567 (17:20)
249
เอกสาร/แบบรายงาน ชลบุรี 31 10 มิ.ย. 2567 (14:10)
250
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองกลาง 555 11 ก.ค. 2567 (22:27)
251
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 45 15 พ.ค. 2567 (19:19)
252
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 512 12 ก.ค. 2567 (16:26)
253
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ชลบุรี 304 6 มิ.ย. 2567 (22:09)
254
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 67 18 มี.ค. 2567 (10:57)
255
แบบตอบรับและเอกสารประกอบคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 44 18 มี.ค. 2567 (10:57)
256
กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 531 1 ก.ค. 2567 (08:42)
257
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 678 10 ก.ค. 2567 (14:30)
258
เอกสารประกอบการบรรยาย GECC และหลักเกณฑ์การสมัคร 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 179 1 ก.ค. 2567 (18:45)
259
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2566 สงขลา 59 30 พ.ค. 2567 (16:22)
260
กำหนดการและแบบตอบรับปีใหม่ 2567 กองกลาง 3 22 ธ.ค. 2566 (08:27)