ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
241
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลว. 11 ตุลาคม 2565 สงขลา 4 28 ส.ค. 2566 (04:51)
242
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2565 สงขลา 1 28 ส.ค. 2566 (04:51)
243
วาระการประชุมงานกาชาด กษ ครั้งที่ 2 2565 20 กองกลาง 44 27 ก.ย. 2566 (16:19)
244
หนังสือ นำส่งเงินรายได้บำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 กองกลาง 12 28 ส.ค. 2566 (04:51)
245
หนังสือ สูจิบัตร 6461 เห็นชอบ กองกลาง 13 28 ส.ค. 2566 (04:51)
246
หนังสือ กรมพัฒนาที่ดิน วางพวงมาลา กองกลาง 4 28 ส.ค. 2566 (04:51)
247
สรุปรายงานผลการติดตามเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สงขลา 55 28 ส.ค. 2566 (04:51)
248
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญระดับจังหวัด เพื่อประกอบการทำข้อมูลแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สงขลา 10 28 ส.ค. 2566 (04:51)
249
แบบลงทะเบียน สนง.กษ.นค. หนองคาย 3 28 ส.ค. 2566 (04:51)
250
ขออนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองกลาง 60 28 ส.ค. 2566 (04:51)
251
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนกันยายน 2565 สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:51)
252
แจ้ง USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านประมง สงขลา 6 28 ส.ค. 2566 (04:51)
253
แจ้ง USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านปศุสัตว์ สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:51)
254
USER ID และ PASSWORD การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ด้านพืช สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:51)
255
แบบตอบรับ และหนังสือ สรุปผลการประชุม ครั้ง 2 2565 กองกลาง 22 28 ส.ค. 2566 (04:51)
256
คู่มือปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดฯ ปี 2565 สงขลา 22 24 ก.ย. 2566 (08:08)
257
แบบตอบรับการประชุมชี้แจงปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรฯ 21-22 ก.ย. 65 สงขลา 0 19 ก.ย. 2565 (11:02)
258
รายงานการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 สงขลา 30 28 ส.ค. 2566 (04:51)
259
สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 5 28 ส.ค. 2566 (04:51)
260
(ร่าง) รายงานการประชุมคณอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 สงขลา 8 28 ส.ค. 2566 (04:51)