ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
221
แบบรับรองรายงานการประชุม (จอมขวัญ) สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 130 19 ก.ค. 2567 (13:36)
222
รับ- ส่งหนังสือราชการและลงบันทึกรายการ กองเกษตรสารนิเทศ 1 31 ม.ค. 2567 (11:29)
223
แบบฟอร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ชุมพร 11 5 ก.พ. 2567 (08:58)
224
แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 7 29 มิ.ย. 2567 (12:32)
225
ร่างหนังสือด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 5 งาน - ม.ค.67 กองเกษตรสารนิเทศ 1 31 ม.ค. 2567 (15:43)
226
นำส่งสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารประชาสัมพันธ์ - ม.ค.67 กองเกษตรสารนิเทศ 3 19 ก.พ. 2567 (15:31)
227
แบบข้อมูลและร่างแนวทาง ชลบุรี 50 3 เม.ย. 2567 (22:38)
228
รายงานสมุนไพร 2 ชลบุรี 0 26 ม.ค. 2567 (14:38)
229
แจ้งผลการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ตามประกาศ กองกลาง 71 3 มี.ค. 2567 (13:49)
230
แบบรายงานแผนและผล ชลบุรี 62 21 มิ.ย. 2567 (18:31)
231
แบบตอบรับ/กำหนดการ 27.1.67 ชลบุรี 65 22 มี.ค. 2567 (18:59)
232
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 48 28 พ.ค. 2567 (13:22)
233
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2567 สงขลา 85 20 ก.ค. 2567 (18:19)
234
Post Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 23 ม.ค. 2567 (10:55)
235
Pre Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 23 ม.ค. 2567 (10:54)
236
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 59 22 เม.ย. 2567 (15:32)
237
แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกร ชลบุรี 10 21 มิ.ย. 2567 (09:21)
238
เกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 24 20 พ.ค. 2567 (13:55)
239
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 จำนวน 1 หน้า กองกลาง 10 29 ม.ค. 2567 (09:29)
240
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 กองกลาง 171 20 มิ.ย. 2567 (13:56)