ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
181
เอกสารประกอบการบรรยาย GECC และหลักเกณฑ์การสมัคร 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 175 25 เม.ย. 2567 (09:25)
182
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2566 สงขลา 55 1 พ.ค. 2567 (20:38)
183
กำหนดการและแบบตอบรับปีใหม่ 2567 กองกลาง 3 22 ธ.ค. 2566 (08:27)
184
รายงานการเงิน สป.กษ. ปี 64 กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 1 22 ม.ค. 2567 (14:20)
185
เว็บไซต์กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 2 14 ก.พ. 2567 (14:49)
186
Facebook กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 0 18 ธ.ค. 2566 (10:59)
187
รายละเอียด ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 47 สถาบันเกษตราธิการ 1058 16 พ.ค. 2567 (10:26)
188
คู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สงขลา 119 19 พ.ค. 2567 (09:55)
189
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ กองกลาง 259 16 พ.ค. 2567 (10:18)
190
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี 30 25 มี.ค. 2567 (20:00)
191
แบบตอบรับร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมุทรสาคร 2 14 ธ.ค. 2566 (13:52)
192
67 แบบ ใบสมัครผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ และ คู่เคียง กองกลาง 183 22 เม.ย. 2567 (08:53)
193
ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (เดือน ๕ เป็ง) ประจำปี ๒๕๖๗ กองกลาง 1 13 ธ.ค. 2566 (11:44)
194
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร กองกลาง 60 22 ม.ค. 2567 (15:42)
195
หนังสือแนบ1/2 ชลบุรี 10 13 ธ.ค. 2566 (15:32)
196
E-learning ก.พ. สถาบันเกษตราธิการ 0 3 ม.ค. 2567 (09:35)
197
หนังสือ 11874 สรุปการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัด ปกษ แจ้งหน่วยงานในสังกัด กองกลาง 486 15 พ.ค. 2567 (15:14)
198
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 45 17 มี.ค. 2567 (13:56)
199
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 54 13 ก.พ. 2567 (15:48)
200
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 156 11 เม.ย. 2567 (12:58)