ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
181
การรายงานการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้านการเกษตร จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 20 30 ส.ค. 2565 (11:46)
182
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเวียน 93 25 พ.ค. 2566 (11:26)
183
ใบยืมพัสดุ งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ประจำปี 2565 แบบฟอร์ม 18 12 ส.ค. 2565 (18:46)
184
เอกสารประกอบการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 รอบที่ 2/2565 ประชุม 73 15 ก.ย. 2565 (16:17)
185
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 6 (ปี2565) แจ้งเวียน 17 26 ม.ค. 2566 (14:08)
186
TPMAP รายอำเภอ แบบฟอร์ม 53 20 ก.ย. 2565 (11:15)
187
คำสั่งและคู่มือ แจ้งเวียน 33 12 เม.ย. 2566 (20:30)
188
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 แบบฟอร์ม 4 17 ส.ค. 2565 (13:57)
189
แผ่นพับQ อื่นๆ 7 9 พ.ย. 2565 (09:46)
190
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการฯ (ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) แจ้งเวียน 54 18 มี.ค. 2566 (09:44)
191
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตร พืช สัตว์ ประมง แจ้งเวียน 0 25 ก.ค. 2565 (15:33)
192
รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 3/2565 ประชุม 37 29 พ.ย. 2565 (09:12)
193
เอกสารประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 3/2565 ประชุม 14 8 ส.ค. 2565 (09:58)
194
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ ขับเคลื่อน 2566 อื่นๆ 7 2 ธ.ค. 2565 (17:41)
195
กระบวนการ"การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านการเกษตร" ปีงบประมาณ 2565 แบบฟอร์ม 1046 18 เม.ย. 2566 (20:34)
196
เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการฯ ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ประชุม 49 15 ก.ย. 2565 (16:07)
197
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสหกรณ์ เว็บไซต์ 11 28 ก.ค. 2565 (11:42)
198
ร่วมลงนามปฏิญาณตน กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565" (วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565) เว็บไซต์ 18 26 ก.พ. 2566 (18:33)
199
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน งบประมาณพ.ศ. 2566 อื่นๆ 5 24 ส.ค. 2565 (22:48)
200
แบบตอบรับการเข้ารวมประชุม พี่ต้น แบบฟอร์ม 55 11 มี.ค. 2566 (23:12)