ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สงขลา 3 12 ก.ค. 2567 (11:56)
2
สรุปผลประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 27-30 ก.ค.67 กองกลาง 42 12 ก.ค. 2567 (21:06)
3
แบบฟอร์มรายงานการจัดเก็บข้อมูลของกรมที่ดิน สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 12 ก.ค. 2567 (11:48)
4
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 33 12 ก.ค. 2567 (11:49)
5
รายละเอียด นบต. 72 สถาบันเกษตราธิการ 0 9 ก.ค. 2567 (09:47)
6
แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 168 13 ก.ค. 2567 (00:22)
7
Post- test แบบทดสอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 139 13 ก.ค. 2567 (00:22)
8
Pre - test แบบทดสอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 196 13 ก.ค. 2567 (02:57)
9
จังหวัดนครสวรรค์_เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ เขต 18 นครสวรรค์ 17 12 ก.ค. 2567 (07:34)
10
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ณ จ.จันทบุรี ระยอง กลุ่มติดตามและประเมินผล 1 3 ก.ค. 2567 (15:28)
11
แบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดกาฬสินธุ์). กาฬสินธุ์ 0 2 ก.ค. 2567 (14:24)
12
แบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดกาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ 0 2 ก.ค. 2567 (14:22)
13
โดรนแปลงใหญ่pdf กาฬสินธุ์ 6 3 ก.ค. 2567 (11:55)
14
การลงทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2595 13 ก.ค. 2567 (00:22)
15
คู่มือเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ปี 2567 สุโขทัย 5 7 ก.ค. 2567 (19:26)
16
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ณ จ.ชลบุรี ระยอง กลุ่มติดตามและประเมินผล 4 3 ก.ค. 2567 (10:36)
17
แบบรายงาน 1-2 ชลบุรี 0 28 มิ.ย. 2567 (09:26)
18
แบบรายงานที่3 ชลบุรี 1 27 มิ.ย. 2567 (09:07)
19
26.6.67 ชลบุรี 61 12 ก.ค. 2567 (12:32)
20
รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำสัปดาห์ เพชรบุรี 2 27 มิ.ย. 2567 (09:55)