ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
แผนที่แสดงจุดความร้อนประเทศไทย เว็บไซต์ 15 26 พ.ค. 2566 (16:48)
2
แผนที่แสดงจุดความร้อนสะสม เว็บไซต์ 14 26 พ.ค. 2566 (16:48)
3
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 แจ้งเวียน 11 28 พ.ค. 2566 (06:48)
4
พิกัดบ้านตม อื่นๆ 0 26 พ.ค. 2566 (08:58)
5
พิกัด อื่นๆ 0 26 พ.ค. 2566 (08:56)
6
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ครั้งที่ 1/2566 แบบฟอร์ม 7 26 พ.ค. 2566 (10:16)
7
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการฯ สมุนไพร ครั้งที่ 3/2566 แบบฟอร์ม 9 25 พ.ค. 2566 (14:54)
8
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นายทำนนท์ แซ่ลี้ ประจำปี 2566 อื่นๆ 4 24 พ.ค. 2566 (09:45)
9
นางสาวนุชจรี บุญมี ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2566 จังหวัดชลบุรี อื่นๆ 5 22 พ.ค. 2566 (16:10)
10
ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 ประชุม 67 27 พ.ค. 2566 (11:49)
11
แบบตอบรับ ประชุม คทง.อำนวยการ ครั้งที่ 3 2566 ประชุม 66 27 พ.ค. 2566 (21:20)
12
ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 แจ้งเวียน 39 26 พ.ค. 2566 (11:59)
13
รายงานการประชุม คณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 พระราชพิธีพืชมงคล แจ้งเวียน 103 27 พ.ค. 2566 (19:37)
14
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 แจ้งเวียน 38 25 พ.ค. 2566 (10:30)
15
ผัง สนามหลวงพืชมงคล update 2 พ.ค. 66 ประชุม 2 15 พ.ค. 2566 (16:17)
16
ลิงค์การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา (SCD) ครั้งที่ 2/2566 ประชุม 36 27 พ.ค. 2566 (22:09)
17
การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 แบบฟอร์ม 83 23 พ.ค. 2566 (13:21)
18
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ SCP ครั้งที่ 2/2566 แจ้งเวียน 223 27 พ.ค. 2566 (14:24)
19
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพระราชพิธี ที่ 2 2566 27 มีค 66 ประชุม 4 15 พ.ค. 2566 (16:16)
20
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2566 แจ้งเวียน 0 28 เม.ย. 2566 (14:36)