ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
ทุ่งใสไช สุราษฎร์ธานี 2 25 เม.ย. 2567 (13:46)
2
รายงานการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 36 25 เม.ย. 2567 (09:25)
3
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในภารกิจการเดินทางไปตรวจราชการ สงขลา 41 24 เม.ย. 2567 (20:52)
4
11.4.67 ชลบุรี 22 24 เม.ย. 2567 (10:21)
5
11.4.67 ชลบุรี 49 25 เม.ย. 2567 (14:31)
6
แบบฟอร์มรายงาน พิษณุโลก 16 17 เม.ย. 2567 (16:40)
7
10.4.67 ชลบุรี 12 16 เม.ย. 2567 (10:46)
8
5.4.67 ชลบุรี 33 19 เม.ย. 2567 (09:21)
9
ข้อมูลงานสโมสรสันนิบาติ วันฉัตรมงคล กองกลาง 22 25 เม.ย. 2567 (16:02)
10
ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กองกลาง 103 25 เม.ย. 2567 (17:52)
11
เรื่องสืบเนื่องจากการเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศษ และสหพันธรัฐเยอรมนีของนายกรัฐมนตรี กองกลาง 68 24 เม.ย. 2567 (09:04)
12
3.4.67 ชลบุรี 4 25 เม.ย. 2567 (15:49)
13
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ปี 2567 สงขลา 6 3 เม.ย. 2567 (14:54)
14
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ลำพูน 16 11 เม.ย. 2567 (14:30)
15
แบบสอบถาม 2 ชลบุรี 0 2 เม.ย. 2567 (15:07)
16
แบบสอบถาม 1 ชลบุรี 0 2 เม.ย. 2567 (15:07)
17
2.4.67 ชลบุรี 1 2 เม.ย. 2567 (11:56)
18
แผนงาน/โครงการ เกษตรกรรมยั่งยืน 2567 พิษณุโลก 82 24 เม.ย. 2567 (09:44)
19
29.3.67 ชลบุรี 3 9 เม.ย. 2567 (13:35)
20
ระเบียบวาระการประชุม อุทกภัย บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (13:28)