ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
กำหนดการวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี แจ้งเวียน 319 23 มี.ค. 2566 (18:15)
2
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายออกบัตรเชิญ ต้อนรับ และรับรองผู้เข้าเฝ้าฯ ครั้งที่ 1-2566 ประชุม 9 23 มี.ค. 2566 (14:33)
3
ยานพาหะ เครื่องจักรเครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งเวียน 19 23 มี.ค. 2566 (17:19)
4
นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปศจ. แจ้งเวียน 1 20 มี.ค. 2566 (16:45)
5
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และอาหารสัตว์ ปศจ. แจ้งเวียน 1 20 มี.ค. 2566 (16:46)
6
สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำอาหารสัตว์น้ำ ปมจ. แจ้งเวียน 1 20 มี.ค. 2566 (16:47)
7
วิสาหกิจชุมชน กษจ. แจ้งเวียน 8 23 มี.ค. 2566 (10:28)
8
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สกจ. แจ้งเวียน 1 21 มี.ค. 2566 (09:30)
9
ร้านค้า ตลาด พณจ. แจ้งเวียน 3 23 มี.ค. 2566 (11:33)
10
โรงสี พณจ. แจ้งเวียน 4 23 มี.ค. 2566 (11:32)
11
นม ผลิตภัณฑ์จากนม อกจ. แจ้งเวียน 1 22 มี.ค. 2566 (10:12)
12
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 แจ้งเวียน 19 23 มี.ค. 2566 (16:04)
13
ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา ปี 2565 อื่นๆ 6 23 มี.ค. 2566 (16:04)
14
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เว็บไซต์ 8 14 มี.ค. 2566 (10:53)
15
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง อื่นๆ 3 21 มี.ค. 2566 (13:14)
16
QR Code เอกสารแนบ ประชุมคณะอำนวยการ ครั้งที่ 1 2566 ประชุม 11 23 มี.ค. 2566 (13:12)
17
01 สำเนา หนังสือ ส่งสำเนาคำสั่งคณะทำงาน 2566 ทั้งหมด ประชุม 3 21 มี.ค. 2566 (13:14)
18
วาระประชุม คณะทำงานอำนวยการ พระราชพิธีพืชมงคล ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 6 23 มี.ค. 2566 (13:13)
19
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลาและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม 50 21 มี.ค. 2566 (13:46)
20
QR Code คำสั่่งคณะทำงานพระราชพิธีฯ 2566 ตารางประมาณการ และแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม แจ้งเวียน 344 23 มี.ค. 2566 (12:26)