ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
161
ร่วมลงนามปฏิญาณตน กิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565" (วันเข้าพรรษา 14 กรกฎาคม 2565) เว็บไซต์ 18 26 ก.พ. 2566 (18:33)
162
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน งบประมาณพ.ศ. 2566 อื่นๆ 5 24 ส.ค. 2565 (22:48)
163
แบบตอบรับการเข้ารวมประชุม พี่ต้น แบบฟอร์ม 55 11 มี.ค. 2566 (23:12)
164
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2566 อื่นๆ 0 30 มิ.ย. 2565 (13:25)
165
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา รับสมัครพนักงานราชการ เว็บไซต์ 4 7 ก.ค. 2565 (12:33)
166
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน อื่นๆ 1 29 มิ.ย. 2565 (15:09)
167
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD)ครั้งที่ 3/2565 ประชุม 0 29 มิ.ย. 2565 (10:12)
168
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสมุนไพรของจังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 40 9 พ.ย. 2565 (09:53)
169
คำสั่งมอบอำนาจ แบบฟอร์ม 0 28 มิ.ย. 2565 (11:20)
170
แบบฟอร์ม ส่วนที่ 4 ข้อ 5 บัญชีรายการชุดโครงการสำคัญ.docx แบบฟอร์ม 0 28 มิ.ย. 2565 (10:10)
171
รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจราชการฯ ครั้งที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประชุม 43 6 ก.ค. 2565 (10:12)
172
แบบรายงาน ผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) เขตตรวจราชการที่ ๑0 จังหวัดหนองคาย (ข้อมูล ณ วันที่ …22… เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) อื่นๆ 1 8 ก.ค. 2565 (10:08)
173
ลิ้งค์แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 2565 แบบฟอร์ม 3603 23 มี.ค. 2566 (14:43)
174
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา อื่นๆ 8 30 ส.ค. 2565 (20:14)
175
Q Restaurant (Andriod) เว็บไซต์ 0 22 มิ.ย. 2565 (15:35)
176
Q Restaurant (ios) เว็บไซต์ 19 28 ธ.ค. 2565 (09:41)
177
รายงานกากรประชุมคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเวียน 0 22 มิ.ย. 2565 (14:59)
178
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 แจ้งเวียน 28 20 ก.ย. 2565 (09:45)
179
กิจกรรมยกย่องกลุ่มงานคุณธรรมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อื่นๆ 54 8 ส.ค. 2565 (15:18)
180
ระบบบริหารการเพาะปลูกแบบอัจฉริยะ - Intelligent Farm เว็บไซต์ 9 19 ก.ค. 2565 (10:26)