ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
161
เว็บไซต์กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 2 14 ก.พ. 2567 (14:49)
162
Facebook กระทรวงเกษตร สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 0 18 ธ.ค. 2566 (10:59)
163
รายละเอียด ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 47 สถาบันเกษตราธิการ 1049 24 เม.ย. 2567 (14:31)
164
คู่มือโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สงขลา 114 20 เม.ย. 2567 (20:36)
165
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ กองกลาง 249 24 เม.ย. 2567 (16:51)
166
เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ชลบุรี 30 25 มี.ค. 2567 (20:00)
167
แบบตอบรับร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า) ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 สมุทรสาคร 2 14 ธ.ค. 2566 (13:52)
168
67 แบบ ใบสมัครผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ และ คู่เคียง กองกลาง 183 22 เม.ย. 2567 (08:53)
169
ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (เดือน ๕ เป็ง) ประจำปี ๒๕๖๗ กองกลาง 1 13 ธ.ค. 2566 (11:44)
170
ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร กองกลาง 60 22 ม.ค. 2567 (15:42)
171
หนังสือแนบ1/2 ชลบุรี 10 13 ธ.ค. 2566 (15:32)
172
E-learning ก.พ. สถาบันเกษตราธิการ 0 3 ม.ค. 2567 (09:35)
173
หนังสือ 11874 สรุปการประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัด ปกษ แจ้งหน่วยงานในสังกัด กองกลาง 480 25 เม.ย. 2567 (08:58)
174
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ 45 17 มี.ค. 2567 (13:56)
175
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 54 13 ก.พ. 2567 (15:48)
176
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 156 11 เม.ย. 2567 (12:58)
177
แบบจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 พิษณุโลก 28 4 เม.ย. 2567 (14:29)
178
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2566 ครั้งที่ 4/2566 กองกลาง 107 18 มี.ค. 2567 (14:56)
179
แบบรายงาน ชลบุรี 40 16 เม.ย. 2567 (12:29)
180
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2567 ชลบุรี 1 1 ธ.ค. 2566 (10:16)