ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
141
รายงานผลการดําเนินการฟื้นฟูอาชีพลูกหนี้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน สุรินทร์ 5 13 พ.ย. 2566 (13:07)
142
คู่มือ ชลบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (13:08)
143
แบบฟอร์ม ชลบุรี 71 16 ก.พ. 2567 (12:16)
144
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2566 ชลบุรี 9 13 พ.ย. 2566 (13:07)
145
การปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA). สำนักตรวจราชการ 59 13 พ.ย. 2566 (13:48)
146
ผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ระดับจังหวัดสงขลา สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (13:28)
147
https://drive.google.com/drive/folders/1HwOfOOGRo53mI-4CJOyaa0sn-94qgdFc?usp=sharing ชลบุรี 18 13 พ.ย. 2566 (13:29)
148
ผลการดำเนินงานไตรมาส ชลบุรี 12 13 พ.ย. 2566 (13:29)
149
การจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย กองกลาง 798 19 ก.พ. 2567 (15:07)
150
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 13 13 พ.ย. 2566 (13:29)
151
ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ชลบุรี 24 13 พ.ย. 2566 (13:29)
152
ร่าง) คู่มือการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคล กองกลาง 304 22 ก.พ. 2567 (23:30)
153
แจ้งเวียน กฐินพระราชทาน กรมขนส่งทางบก กองกลาง 5 13 พ.ย. 2566 (13:30)
154
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจำหน่าย “ดอกแก้วกัลยา” กองกลาง 34 4 ก.พ. 2567 (16:24)
155
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 (ปรับปรุง ส.ค.66) สงขลา 0 21 ก.ย. 2566 (11:02)
156
คู่มือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2565 สงขลา 56 7 ก.พ. 2567 (14:36)
157
คำสั่งแต่งตั้ง SCP_SCD สงขลา 49 28 พ.ย. 2566 (15:02)
158
ประมวลภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 37 13 พ.ย. 2566 (13:31)
159
ประมวลภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 123 13 พ.ย. 2566 (13:31)
160
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566 สงขลา 87 9 ม.ค. 2567 (23:43)