ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
141
สำรวจรายชื่อผู้ขอกู้ ส.ค.-ก.ย. 65 แจ้งเวียน 162 7 มี.ค. 2566 (11:26)
142
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ประชุม 33 28 พ.ย. 2565 (16:22)
143
แบบตอบรับพี่ดึง แบบฟอร์ม 42 2 ก.ย. 2565 (09:35)
144
การรายงานการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนด้านการเกษตร จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 20 30 ส.ค. 2565 (11:46)
145
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเวียน 84 13 ก.พ. 2566 (19:17)
146
ใบยืมพัสดุ งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ประจำปี 2565 แบบฟอร์ม 18 12 ส.ค. 2565 (18:46)
147
เอกสารประกอบการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 รอบที่ 2/2565 ประชุม 73 15 ก.ย. 2565 (16:17)
148
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 6 (ปี2565) แจ้งเวียน 17 26 ม.ค. 2566 (14:08)
149
TPMAP รายอำเภอ แบบฟอร์ม 53 20 ก.ย. 2565 (11:15)
150
คำสั่งและคู่มือ แจ้งเวียน 32 9 ม.ค. 2566 (21:40)
151
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565 แบบฟอร์ม 4 17 ส.ค. 2565 (13:57)
152
แผ่นพับQ อื่นๆ 7 9 พ.ย. 2565 (09:46)
153
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการฯ (ครั้งที่ 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) แจ้งเวียน 54 18 มี.ค. 2566 (09:44)
154
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตร พืช สัตว์ ประมง แจ้งเวียน 0 25 ก.ค. 2565 (15:33)
155
รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 3/2565 ประชุม 37 29 พ.ย. 2565 (09:12)
156
เอกสารประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 3/2565 ประชุม 14 8 ส.ค. 2565 (09:58)
157
เอกสารประกอบการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ ขับเคลื่อน 2566 อื่นๆ 7 2 ธ.ค. 2565 (17:41)
158
กระบวนการ"การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านการเกษตร" ปีงบประมาณ 2565 แบบฟอร์ม 1041 13 มี.ค. 2566 (16:22)
159
เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการฯ ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ประชุม 49 15 ก.ย. 2565 (16:07)
160
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสหกรณ์ เว็บไซต์ 11 28 ก.ค. 2565 (11:42)