ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
121
สื่อประชาสัมพันธ์ น่าน 0 14 มี.ค. 2567 (15:07)
122
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 0 14 มี.ค. 2567 (13:44)
123
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กองกลาง 219 10 มิ.ย. 2567 (23:30)
124
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 425 18 มิ.ย. 2567 (12:41)
125
กปพ สรุปประชุมแนวทางการบูรณาการสื่อของรัฐในการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ กองกลาง 72 5 เม.ย. 2567 (10:51)
126
13.3.67 ชลบุรี 56 14 มิ.ย. 2567 (14:16)
127
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 สงขลา 80 20 มิ.ย. 2567 (08:50)
128
โครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำเข้า OPM e-Form) กองกลาง 166 19 มิ.ย. 2567 (18:39)
129
คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง 123 7 พ.ค. 2567 (21:42)
130
แนวปฏิบัติ รมต.ลงพื้นที่ เพชรบุรี 2 16 พ.ค. 2567 (09:26)
131
11.3.67 ชลบุรี 0 11 มี.ค. 2567 (10:14)
132
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ 6 รอบ ของ สป.กษ. กองกลาง 15 19 มี.ค. 2567 (11:48)
133
รายงาน ตผจ.ไตรมาส 2 สุราษฎร์ธานี 101 20 มิ.ย. 2567 (08:53)
134
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า กาแฟจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สงขลา 7 20 มี.ค. 2567 (14:08)
135
6.3.67 ชลบุรี 90 28 พ.ค. 2567 (10:14)
136
ประกาศจังหวัดงานกาชาดสงขลา ปี 2567 สงขลา 45 31 พ.ค. 2567 (10:43)
137
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 กองกลาง 779 20 มิ.ย. 2567 (08:29)
138
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ กองกลาง 367 16 มิ.ย. 2567 (17:41)
139
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 194 10 มิ.ย. 2567 (18:31)
140
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการควบคุมภายในขององค์กร ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 247 10 มิ.ย. 2567 (18:31)