ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
121
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) ครั้งที่ 4/2565 วันที่ประชุม: 8 ธันวาคม 2565 เวลาประชุม: 13.30 - 16.30 น. ประชุม 4 20 ธ.ค. 2565 (10:54)
122
Dashboard ภาพรวมปฏิทินการผลิตสินค้าการเกษตรประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน เว็บไซต์ 0 28 พ.ย. 2565 (10:55)
123
ข้อมูลภาพรวมฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน เว็บไซต์ 0 28 พ.ย. 2565 (10:53)
124
เป้าหมายครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP แจ้งเวียน 23 10 พ.ค. 2566 (17:32)
125
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบฟอร์ม การจัดเก็บข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web Form Survey) แบบฟอร์ม 0 17 พ.ย. 2565 (15:31)
126
การชี้แจง เรื่อง การสำรวจประเด็นข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่แต่ละจังหวัดมีการ จัดเก็บรวบรวมไว้ หรือมีความต้องการใช้ข้อมูล Big Data ระดับจังหวัด (Web form Survey) ประชุม 90 26 พ.ค. 2566 (15:07)
127
การจัดทำแผนปฎิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบบฟอร์ม 22 11 พ.ค. 2566 (11:20)
128
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ BCG ในช่วงสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค แจ้งเวียน 7 14 พ.ย. 2565 (19:44)
129
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด กษ ครั้งที่ 2/2565 ประชุม 51 7 เม.ย. 2566 (16:30)
130
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ครั้งที่ 2/2565 ประชุม 70 9 พ.ค. 2566 (05:44)
131
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แบบฟอร์ม 0 7 พ.ย. 2565 (15:53)
132
การจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 แจ้งเวียน 37 25 ธ.ค. 2565 (15:45)
133
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน โครงการการตั้งปณิธานความดี แบบฟอร์ม 364 23 พ.ค. 2566 (09:13)
134
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 เว็บไซต์ 5 14 พ.ย. 2565 (19:46)
135
การปรับปรุงข้อมูลเจ้าหน้าที่ ป.ย.ป.กษ. แบบฟอร์ม 11 28 ธ.ค. 2565 (15:49)
136
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2565 แจ้งเวียน 26 3 พ.ค. 2566 (07:43)
137
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา ที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และ ครม.สัญจร ประจำเดือนตุลาคม 2565 แจ้งเวียน 14 8 เม.ย. 2566 (20:20)
138
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม 2565 แจ้งเวียน 0 2 พ.ย. 2565 (14:06)
139
แบบตอบรับการร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เว็บไซต์ 126 29 เม.ย. 2566 (09:44)
140
สปอร์ตวันพระบิดาแห่งฝนหลวง อื่นๆ 5 1 พ.ย. 2565 (15:04)