ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2566 แจ้งเวียน 9 22 พ.ค. 2566 (10:38)
102
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2565 เว็บไซต์ 2 23 ธ.ค. 2565 (12:59)
103
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ปี 2566 แบบฟอร์ม 19 10 พ.ค. 2566 (11:33)
104
รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แบบฟอร์ม 8 23 ม.ค. 2566 (13:25)
105
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2565 แบบฟอร์ม 50 28 ธ.ค. 2565 (09:45)
106
แบบแสดงความคิดเห็น (มติเวียน) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 21 24 เม.ย. 2566 (15:13)
107
รายงานประจำปี 2565 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 25 3 พ.ค. 2566 (07:43)
108
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ประชุม 10 26 ธ.ค. 2565 (07:28)
109
ระบบลงชื่อออกจากสถานที่ราชการ แบบฟอร์ม 0 13 ธ.ค. 2565 (09:43)
110
ระบบลงชื่อเข้าติดต่อสถานที่ราชการ แบบฟอร์ม 613 26 พ.ค. 2566 (12:28)
111
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ใหม่) แจ้งเวียน 5 23 พ.ค. 2566 (14:06)
112
คู่มือการดำเนินงานโครงการสมุนไพร แจ้งเวียน 5 26 พ.ค. 2566 (12:32)
113
ระบบยืนยันตัวตน เข้าสถานที่ราชการ แบบฟอร์ม 257 23 พ.ค. 2566 (13:34)
114
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 แจ้งเวียน 57 24 เม.ย. 2566 (13:20)
115
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อื่นๆ 46 15 พ.ค. 2566 (14:26)
116
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งเวียน 12 3 ธ.ค. 2565 (15:31)
117
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 แจ้งเวียน 21 25 พ.ค. 2566 (14:01)
118
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 อื่นๆ 3 23 ธ.ค. 2565 (12:33)
119
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พี่ออย ประชุม 391 27 พ.ค. 2566 (09:35)
120
เอกสารดาวน์โหลด การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 235 24 เม.ย. 2566 (09:19)