ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
101
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2567 ชลบุรี 1 1 ธ.ค. 2566 (10:16)
102
การรับสมัครเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 กองกลาง 7 1 ธ.ค. 2566 (09:34)
103
การทบทวนข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 1 19 ก.พ. 2567 (10:06)
104
รายชื่อผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 104 30 ม.ค. 2567 (16:40)
105
ขอส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 16 19 ก.พ. 2567 (10:06)
106
รายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (HERBAL CITY) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ชลบุรี 58 12 ก.พ. 2567 (08:58)
107
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จังหวัดสงขลา สงขลา 2 18 ม.ค. 2567 (16:19)
108
https://www.youtube.com/watch?v=31tEPZ5H73g ชลบุรี 3 4 ธ.ค. 2566 (11:32)
109
clip VDO N JAJA2 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 0 27 พ.ย. 2566 (09:05)
110
ใบสมัครคัดเลือกเทพี 2567 กองกลาง 245 23 ก.พ. 2567 (23:04)
111
การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สงขลา 165 23 ก.พ. 2567 (12:15)
112
แบบสำรวจข้อคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารฯ สถาบันเกษตราธิการ 105 26 ก.พ. 2567 (09:24)
113
รายงานผลการ KICK OFF กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสงขลา สงขลา 18 14 ก.พ. 2567 (14:08)
114
Mobile Application ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 23 พ.ย. 2566 (11:37)
115
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 สงขลา 119 24 ก.พ. 2567 (11:11)
116
รายงานประจำปี 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 71 10 ม.ค. 2567 (19:23)
117
ฐานข้อมูล ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 0 20 พ.ย. 2566 (13:47)
118
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สงขลา 37 24 ม.ค. 2567 (07:16)
119
การจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 8 27 พ.ย. 2566 (13:32)
120
ลิงค์สื่อประชาสัมพันธ์ ชลบุรี 72 17 ม.ค. 2567 (09:55)