ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1141
อพก.3_รายงานการประชุมอนุกรรมการ5 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1142
สรุปรายงานการประชุม อพก.ครั้งที่ 5 สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1143
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี 2562 เพชรบุรี 19 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1144
บทสรุปผู้บริหารผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ 2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 281 13 พ.ย. 2566 (14:11)
1145
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1146
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตรวจราชการ" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 579 3 ก.ค. 2567 (19:51)
1147
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 88 19 ก.ค. 2567 (07:15)
1148
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 197 16 ก.ค. 2567 (16:35)
1149
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การสงเคราะห์เกษตรกร" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 166 20 ก.ค. 2567 (04:27)
1150
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การช่วยเหลือเกษตรกและผู้ยากจน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 260 19 ก.ค. 2567 (10:26)
1151
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 151 17 ก.ค. 2567 (13:57)
1152
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 540 3 ก.ค. 2567 (23:43)
1153
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สำนักพัฒนาระบบบริหาร 55 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1154
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลำพูน 30 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1155
(ร่าง) รายงานการประชุมตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1156
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่4-2562 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1157
รายงานประชุมการตรวจราชการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง พัทลุง 10 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1158
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สตูล 12 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1159
ฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1160
ระเบียบวาระการประชุม อพก. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2562 ปราจีนบุรี 6 13 พ.ย. 2566 (14:39)