ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1121
ระเบียบวาระการประชุม อพก. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2562 ปราจีนบุรี 6 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1122
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิษณุโลก 12 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1123
คำสั่ง พัทลุง 8 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1124
รายงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สงขลา 32 27 ก.พ. 2567 (15:45)
1125
คู่มือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กษ. และ ธ.ก.ส.) ตราด 7 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1126
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่3-2562 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1127
คำสั่งคณะอนุ 3-2562 และของเก่า ตราด 11 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1128
แบบประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1129
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 33 28 พ.ย. 2566 (08:56)
1130
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 4/2562 พัทลุง 9 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1131
สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับ กษ.ตจว. กองเกษตรสารนิเทศ 220 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1132
ร้านมื้อกลางวัน กำแพงเพชร 9 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1133
แบบประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบ e-office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 87 21 มิ.ย. 2562 (11:10)
1134
แบบประเมินทดสอบการใช้งานระบบ e-office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Superadmin 12 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1135
สื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กองเกษตรสารนิเทศ 122 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1136
ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด สมุทรปราการ 6 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1137
แผนประชาสัมพันธ์ 2562 กองเกษตรสารนิเทศ 43 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1138
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร ตราด 71 13 พ.ย. 2566 (14:40)
1139
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 สตูล 0 23 เม.ย. 2562 (08:59)
1140
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_มี.ค.62 กองเกษตรสารนิเทศ 35 13 พ.ย. 2566 (14:40)