ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1101
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันเกษตราธิการ 46 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1102
อพก.3_รายงานการประชุมอนุกรรมการ5 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1103
สรุปรายงานการประชุม อพก.ครั้งที่ 5 สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1104
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี 2562 เพชรบุรี 19 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1105
บทสรุปผู้บริหารผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ 2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 281 13 พ.ย. 2566 (14:11)
1106
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1107
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตรวจราชการ" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 577 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1108
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 18 มี.ค. 2567 (17:49)
1109
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 195 8 มิ.ย. 2567 (13:36)
1110
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การสงเคราะห์เกษตรกร" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 164 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1111
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การช่วยเหลือเกษตรกและผู้ยากจน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 257 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1112
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 148 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1113
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 538 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1114
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สำนักพัฒนาระบบบริหาร 55 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1115
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลำพูน 30 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1116
(ร่าง) รายงานการประชุมตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1117
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่4-2562 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1118
รายงานประชุมการตรวจราชการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง พัทลุง 10 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1119
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สตูล 12 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1120
ฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (14:39)