ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1081
แบบตอบรับการลงตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 (กนท.) กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 19 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1082
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2562 สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1083
รายงานผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สตูล 0 7 ม.ค. 2563 (09:14)
1084
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 3579 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ฉะเชิงเทรา 8 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1085
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 8/2562 พัทลุง 4 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1086
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 16 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1087
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานยานพาหนะ ของกองคลัง สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 260 16 ม.ค. 2567 (10:44)
1088
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 67 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1089
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2562 จังหวัดสงขลา สงขลา 25 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1090
(ร่าง) สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2562 จังหวัดสงขลา สงขลา 35 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1091
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ปี 2563 สงขลา 7 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1092
เอกสารแนบ 4 ฉะเชิงเทรา 34 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1093
เอกสารแนบ 3 ฉะเชิงเทรา 23 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1094
เอกสารแนบ 2 ฉะเชิงเทรา 35 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1095
เอกสารแนบ 1 ฉะเชิงเทรา 28 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1096
รายงานการประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ 18-6-62 ฉะเชิงเทรา 24 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1097
รายงานการประชุมเกษตรทฤษฎีใหม่ 18-6-62 ฉะเชิงเทรา 4 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1098
(ร่าง) รายงานการประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัทลุง 19 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1099
รายงานคลินิก_พ.ย.62 สงขลา 24 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1100
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (14:29)