ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1061
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เดือนมีนาคม 2563 กองเกษตรสารนิเทศ 29 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1062
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1063
สถานการณ์/ผลการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง วันที่ 27 มี.ค. 63 กลุ่มป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ 55 1 มิ.ย. 2567 (01:37)
1064
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชานแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1065
อัตรากำลังจังหวัดสงขลา สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1066
คู่มือการใช้งานGoogle Hangouts ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 109 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1067
แบบฟอร์มลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 129 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1068
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ สำนักตรวจสอบภายใน 251 13 พ.ย. 2566 (14:50)
1069
facebook ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองเกษตรสารนิเทศ 16 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1070
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา สงขลา 63 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1071
ลงทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 219 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1072
คู่มือ Web Conference ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 193 13 พ.ย. 2566 (14:28)
1073
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 2/2563 พัทลุง 5 13 พ.ย. 2566 (14:28)
1074
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดสงขลา สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (14:28)
1075
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สงขลา 7 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1076
เกษตรกรร่วมใจ รับมือภัยแล้ง ปี 2563 สงขลา 16 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1077
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 สงขลา 33 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1078
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สงขลา 29 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1079
แบบตอบรับการประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 13 พ.ย. 2566 (14:29)
1080
รายงานผลตรวจสอบ สตน.62 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 7 13 พ.ย. 2566 (14:29)