ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1041
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การสงเคราะห์เกษตรกร" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 164 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1042
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การช่วยเหลือเกษตรกและผู้ยากจน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 257 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1043
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 148 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1044
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 538 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1045
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สำนักพัฒนาระบบบริหาร 55 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1046
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลำพูน 30 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1047
(ร่าง) รายงานการประชุมตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 พัทลุง 6 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1048
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่4-2562 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1049
รายงานประชุมการตรวจราชการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง พัทลุง 10 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1050
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สตูล 12 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1051
ฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1052
ระเบียบวาระการประชุม อพก. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2562 ปราจีนบุรี 6 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1053
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิษณุโลก 12 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1054
คำสั่ง พัทลุง 8 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1055
รายงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สงขลา 32 27 ก.พ. 2567 (15:45)
1056
คู่มือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กษ. และ ธ.ก.ส.) ตราด 7 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1057
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่3-2562 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1058
คำสั่งคณะอนุ 3-2562 และของเก่า ตราด 11 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1059
แบบประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 13 พ.ย. 2566 (14:39)
1060
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 33 28 พ.ย. 2566 (08:56)