ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1021
แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงขลา 29 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1022
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 151 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1023
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1024
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ส.ค.62 กองเกษตรสารนิเทศ 45 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1025
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2562 พัทลุง 40 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1026
เอกสารประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของ กษ. สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 39 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1027
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการระบบประชุม สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1028
การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย สงขลา 18 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1029
สรุปมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1030
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 สงขลา 50 23 ม.ค. 2567 (10:43)
1031
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานฯ (Cop) เรื่องการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำนักตรวจสอบภายใน 68 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1032
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันเกษตราธิการ 46 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1033
อพก.3_รายงานการประชุมอนุกรรมการ5 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1034
สรุปรายงานการประชุม อพก.ครั้งที่ 5 สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1035
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี 2562 เพชรบุรี 19 13 พ.ย. 2566 (14:30)
1036
บทสรุปผู้บริหารผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ 2562 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 281 13 พ.ย. 2566 (14:11)
1037
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา สงขลา 22 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1038
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตรวจราชการ" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 577 13 พ.ย. 2566 (14:31)
1039
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 18 มี.ค. 2567 (17:49)
1040
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 194 16 เม.ย. 2567 (13:55)