ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1001
ประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการจ้างงานระดับตำบล ตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา (รอบที่ 1-2) สงขลา 13 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1002
คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สงขลา 30 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1003
ข้อมูลบรรพต เพชรบุรี 10 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1004
ข้อมูลจ่าเขียน เพชรบุรี 5 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1005
สรุปผลและรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2563 สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1006
ประกาศคณะทำงานขับเคลื่อน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา (รอบที่ 1) สงขลา 23 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1007
รอบ 2 บ้านลาด เพชรบุรี 61 8 พ.ค. 2567 (07:29)
1008
สอบรอบ 2 บ้านแหลม เพชรบุรี 26 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1009
หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 56 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1010
การรับสมัครเกษตรกรและการจ้างงานตามโคครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหใม่ (ระยะที่ 2) สงขลา 36 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1011
สอบบ้านแหลม เพชรบุรี 11 13 พ.ย. 2566 (14:51)
1012
สอบบ้านลาด เพชรบุรี 131 8 พ.ค. 2567 (07:29)
1013
คู่มือ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพชรบุรี 45 27 มิ.ย. 2567 (19:22)
1014
ขอส่งผลการประชุมหารือผลคะแนนการประกวดอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับ ดีเด่น จังหวัดสงขลา สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1015
123 นครนายก 10 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1016
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สงขลา 21 4 มี.ค. 2567 (11:36)
1017
เป้าหมายพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา สงขลา 92 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1018
(ร่าง) สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2563 สงขลา 13 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1019
ข้อมูลการติดตามการส่งเสริมอาชีพผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 (4 อำเภอชายแดนใต้ จังหวัดสงขลา) สงขลา 10 13 พ.ย. 2566 (14:44)
1020
การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สงขลา 141 13 พ.ย. 2566 (14:44)