ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
81
ข้อมูลทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 แจ้งเวียน 144 17 พ.ค. 2566 (16:12)
82
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566 แจ้งเวียน 0 27 ม.ค. 2566 (09:17)
83
ข้อมูลพื้นฐานส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 124 1 พ.ค. 2566 (19:45)
84
ทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร เว็บไซต์ 0 26 ม.ค. 2566 (09:40)
85
รายงานการประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประชุม 35 27 มี.ค. 2566 (14:48)
86
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน พระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 66 17 พ.ค. 2566 (14:51)
87
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 82 21 พ.ค. 2566 (12:39)
88
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน พระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 2 18 ม.ค. 2566 (09:18)
89
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคล 2566 ประชุม 6 26 ม.ค. 2566 (10:58)
90
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 แจ้งเวียน 25 31 ม.ค. 2566 (09:00)
91
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 แบบฟอร์ม 36 23 มี.ค. 2566 (22:35)
92
ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แจ้งเวียน 11 1 เม.ย. 2566 (12:57)
93
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 8 26 ม.ค. 2566 (11:25)
94
คำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 75/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ ของจังหวัดสงขลา อื่นๆ 12 30 มี.ค. 2566 (20:12)
95
เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 56 16 เม.ย. 2566 (21:24)
96
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม พี่แอ๊ะ แบบฟอร์ม 0 4 ม.ค. 2566 (13:52)
97
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมปี 65/66 แจ้งเวียน 14 27 มี.ค. 2566 (13:56)
98
รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 83 5 เม.ย. 2566 (04:59)
99
รายงานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ครั้งที่ 2/2565 อื่นๆ 3 13 มี.ค. 2566 (11:04)
100
แผนที่ศูนย์อาจารย์ภาณุ อื่นๆ 12 26 ม.ค. 2566 (12:32)