ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
821
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน" ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 535 28 ส.ค. 2566 (04:49)
822
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม สำนักพัฒนาระบบบริหาร 52 28 ส.ค. 2566 (04:49)
823
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลำพูน 27 28 ส.ค. 2566 (04:49)
824
(ร่าง) รายงานการประชุมตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 พัทลุง 3 28 ส.ค. 2566 (04:49)
825
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่4-2562 สงขลา 2 28 ส.ค. 2566 (04:49)
826
รายงานประชุมการตรวจราชการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง พัทลุง 7 28 ส.ค. 2566 (04:49)
827
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล สตูล 8 28 ส.ค. 2566 (04:49)
828
ฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สงขลา 8 28 ส.ค. 2566 (04:49)
829
ระเบียบวาระการประชุม อพก. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2562 ปราจีนบุรี 3 28 ส.ค. 2566 (04:49)
830
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิษณุโลก 9 28 ส.ค. 2566 (04:49)
831
คำสั่ง พัทลุง 5 28 ส.ค. 2566 (04:49)
832
รายงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สงขลา 28 28 ส.ค. 2566 (04:49)
833
คู่มือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กษ. และ ธ.ก.ส.) ตราด 4 28 ส.ค. 2566 (04:49)
834
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่3-2562 สงขลา 16 28 ส.ค. 2566 (04:49)
835
คำสั่งคณะอนุ 3-2562 และของเก่า ตราด 8 28 ส.ค. 2566 (04:49)
836
แบบประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 28 ส.ค. 2566 (04:49)
837
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 29 28 ส.ค. 2566 (04:49)
838
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 4/2562 พัทลุง 6 28 ส.ค. 2566 (04:49)
839
สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับ กษ.ตจว. กองเกษตรสารนิเทศ 217 28 ส.ค. 2566 (04:49)
840
ร้านมื้อกลางวัน กำแพงเพชร 6 28 ส.ค. 2566 (04:49)