ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
781
คู่มือการใช้งานระบบขอคัดสำเนา ก.พ.7 ออนไลน์ กองการเจ้าหน้าที่ 62 28 ส.ค. 2566 (04:49)
782
สรุปผลการดำเนินงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตราด 36 28 ส.ค. 2566 (04:49)
783
ระเบียบและคู่มือในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน-ฉบับปรับปรุงใหม่ new Superadmin 72 21 ต.ค. 2565 (14:47)
784
ข้อมูลจุดดูงานจังหวัดสตูล ปี 2562 สตูล 13 28 ส.ค. 2566 (04:49)
785
เล่มแผนเตรียมพร้อมอาหาร 2563 ตราด 65 28 ส.ค. 2566 (04:49)
786
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ตราด 7 28 ส.ค. 2566 (04:49)
787
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562_2563 ฉะเชิงเทรา 5 28 ส.ค. 2566 (04:49)
788
โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 ฉะเชิงเทรา 7 28 ส.ค. 2566 (04:49)
789
โครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 ฉะเชิงเทรา 1 28 ส.ค. 2566 (04:49)
790
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. 7/2562 พัทลุง 1 28 ส.ค. 2566 (04:49)
791
การส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สตูล 14 26 ก.ย. 2566 (23:03)
792
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ประจำปีงบประมาณ 2562 สตูล 6 28 ส.ค. 2566 (04:49)
793
โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 สตูล 3 28 ส.ค. 2566 (04:49)
794
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2562 สงขลา 20 28 ส.ค. 2566 (04:49)
795
จดหมายข่าวเดือนกันยายน2562 สุราษฎร์ธานี 3 28 ส.ค. 2566 (04:49)
796
Mobile Application กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สตูล 27 28 ส.ค. 2566 (04:49)
797
รายงานผลประเมินการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2562 สงขลา 19 28 ส.ค. 2566 (04:49)
798
แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงขลา 26 28 ส.ค. 2566 (04:49)
799
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 148 28 ส.ค. 2566 (04:49)
800
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 สงขลา 9 28 ส.ค. 2566 (04:49)