ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
781
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2565 สงขลา 38 2 ม.ค. 2567 (16:01)
782
ข้อมูลลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หนองคาย 15 13 พ.ย. 2566 (15:26)
783
เชิญประชุมผู้ตรวจราชการ หนองคาย 32 13 พ.ย. 2566 (15:26)
784
แนวทางการตรวจทานงานการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านฯ สำนักตรวจสอบภายใน 0 29 ธ.ค. 2564 (11:35)
785
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สงขลา 0 24 ธ.ค. 2564 (16:14)
786
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สงขลา 84 13 พ.ย. 2566 (15:26)
787
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 สงขลา 81 1 ก.ค. 2567 (21:31)
788
นายปริญญา บุุรีรักษ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:26)
789
คู่มือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2565 สงขลา 8 13 พ.ย. 2566 (15:26)
790
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรฯ งบ 65 ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
791
แบบสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) หนองคาย 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
792
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SCP+SCD) ครั้งที่ 2/2564 สงขลา 139 13 พ.ย. 2566 (15:27)
793
การประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (15:27)
794
คำสั่งจังหวัดสงขลา แต่งตั้งอาสาสมัครเกษตรฯ สงขลา 12 13 พ.ย. 2566 (15:27)
795
กษ.0212/6550 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
796
กษ 1009/ว174 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
797
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวอาสาสมัครเกษตร สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
798
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องประเภท คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรกิตติมศักดิ์ สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)
799
รายงานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (Single Command Province : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (Single Command District : SCD) ครั้งที่ 1/2564 สงขลา 62 13 พ.ย. 2566 (15:27)
800
คำสั่งคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ที่ 2/2561 สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:27)