ค้นหา QR Code

  • 1207

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
61
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 224 19 มิ.ย. 2567 (07:56)
62
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 290 19 มิ.ย. 2567 (02:03)
63
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 63 14 มิ.ย. 2567 (09:38)
64
MOAC PRICE 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 พ.ค. 2567 (09:42)
65
กิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดกิจกรรมในวันที่ 1 พ.ค. 67 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 20 21 พ.ค. 2567 (14:30)
66
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน/16 อำเภอ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 23 10 มิ.ย. 2567 (22:13)
67
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนเมษายน 2567 สงขลา 96 7 มิ.ย. 2567 (05:04)
68
แผนที่ห้องประชุมองค์การสะพานปลา สมุทรสาคร 0 26 เม.ย. 2567 (10:55)
69
ทุ่งใสไช สุราษฎร์ธานี 2 25 เม.ย. 2567 (13:46)
70
รายงานการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 41 27 พ.ค. 2567 (13:06)
71
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) ในภารกิจการเดินทางไปตรวจราชการ สงขลา 72 4 มิ.ย. 2567 (07:26)
72
11.4.67 ชลบุรี 29 23 พ.ค. 2567 (11:28)
73
11.4.67 ชลบุรี 56 12 มิ.ย. 2567 (09:28)
74
แบบฟอร์มรายงาน พิษณุโลก 18 5 มิ.ย. 2567 (12:01)
75
10.4.67 ชลบุรี 26 5 มิ.ย. 2567 (15:28)
76
5.4.67 ชลบุรี 35 30 พ.ค. 2567 (15:49)
77
ข้อมูลงานสโมสรสันนิบาติ วันฉัตรมงคล กองกลาง 45 7 มิ.ย. 2567 (10:30)
78
ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กองกลาง 138 28 พ.ค. 2567 (08:43)
79
เรื่องสืบเนื่องจากการเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐฝรั่งเศษ และสหพันธรัฐเยอรมนีของนายกรัฐมนตรี กองกลาง 69 8 พ.ค. 2567 (15:19)
80
3.4.67 ชลบุรี 6 13 พ.ค. 2567 (16:21)