ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
61
รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 81 20 มี.ค. 2566 (14:42)
62
รายงานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ครั้งที่ 2/2565 อื่นๆ 3 13 มี.ค. 2566 (11:04)
63
แผนที่ศูนย์อาจารย์ภาณุ อื่นๆ 12 26 ม.ค. 2566 (12:32)
64
โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ.2566 แจ้งเวียน 6 3 ม.ค. 2566 (14:08)
65
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2565 เว็บไซต์ 2 23 ธ.ค. 2565 (12:59)
66
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ปี 2566 แบบฟอร์ม 17 23 มี.ค. 2566 (18:03)
67
รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แบบฟอร์ม 8 23 ม.ค. 2566 (13:25)
68
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2565 แบบฟอร์ม 50 28 ธ.ค. 2565 (09:45)
69
แบบแสดงความคิดเห็น (มติเวียน) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 20 31 ธ.ค. 2565 (15:56)
70
รายงานประจำปี 2565 ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 24 9 มี.ค. 2566 (09:38)
71
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ประชุม 10 26 ธ.ค. 2565 (07:28)
72
ระบบลงชื่อออกจากสถานที่ราชการ แบบฟอร์ม 0 13 ธ.ค. 2565 (09:43)
73
ระบบลงชื่อเข้าติดต่อสถานที่ราชการ แบบฟอร์ม 468 23 มี.ค. 2566 (14:29)
74
คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ใหม่) แจ้งเวียน 4 26 ม.ค. 2566 (14:10)
75
คู่มือการดำเนินงานโครงการสมุนไพร แจ้งเวียน 1 17 ธ.ค. 2565 (14:06)
76
ระบบยืนยันตัวตน เข้าสถานที่ราชการ แบบฟอร์ม 223 23 มี.ค. 2566 (11:36)
77
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 แจ้งเวียน 56 4 มี.ค. 2566 (14:02)
78
แนวทางการดำเนินงาน โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อื่นๆ 40 4 ม.ค. 2566 (09:14)
79
การจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งเวียน 12 3 ธ.ค. 2565 (15:31)
80
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 แจ้งเวียน 19 15 มี.ค. 2566 (14:33)