ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
61
บทความ “ส้มจุกจะนะ สินค้า GI” จังหวัดสงขลา สงขลา 0 15 ม.ค. 2567 (14:32)
62
การจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 85 23 ก.พ. 2567 (15:02)
63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕67 กองกลาง 105 12 ก.พ. 2567 (15:01)
64
ลิงค์ระบบ Zoom การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 62 26 ก.พ. 2567 (00:29)
65
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 198 21 ก.พ. 2567 (07:11)
66
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม หัวข้อ “Digital Literacy” ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 6 ก.พ. 2567 (14:02)
67
เอกสารประชุมจัดงานปีใหม่ ปี 67 - edit 2 กองกลาง 8 19 ม.ค. 2567 (15:43)
68
รายงานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 1/2567 กองกลาง 15 16 ม.ค. 2567 (17:20)
69
เอกสาร/แบบรายงาน ชลบุรี 22 7 ก.พ. 2567 (11:11)
70
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองกลาง 518 23 ก.พ. 2567 (17:00)
71
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 40 21 ก.พ. 2567 (09:23)
72
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 60 9 ก.พ. 2567 (10:19)
73
แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ชลบุรี 297 24 ก.พ. 2567 (07:19)
74
เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 63 10 ก.พ. 2567 (08:12)
75
แบบตอบรับและเอกสารประกอบคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 43 14 ก.พ. 2567 (13:16)
76
กำหนดการอบรมและเอกสารประกอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 496 25 ก.พ. 2567 (18:46)
77
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 641 24 ก.พ. 2567 (10:44)
78
เอกสารประกอบการบรรยาย GECC และหลักเกณฑ์การสมัคร 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 153 25 ก.พ. 2567 (12:35)
79
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2566 สงขลา 52 24 ก.พ. 2567 (14:12)
80
กำหนดการและแบบตอบรับปีใหม่ 2567 กองกลาง 3 22 ธ.ค. 2566 (08:27)