ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
721
แบบสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 ยะลา 400 8 มิ.ย. 2565 (14:39)
722
ระเบียบวาระการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2564 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:19)
723
ร่างแผน AIC จังหวัดสงขลา 2564-65 สงขลา 20 13 พ.ย. 2566 (15:19)
724
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4-2564 ภูเก็ต 61 13 พ.ย. 2566 (15:19)
725
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 สตูล 0 6 พ.ค. 2564 (11:52)
726
การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต หนองคาย 24 13 พ.ย. 2566 (15:19)
727
ประกาศคณะทำงาน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะที่ 1 - 8 จังหวัดสงขลา สงขลา 4 13 พ.ย. 2566 (15:19)
728
เอกสารแนบ 1 - 3 หนังสือ กษ 0224.สข/ว 486 ,/ว487 ,/488 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:19)
729
การจัดทำร่างแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ปี 2565 - 2570 จังหวัดสงขลา สงขลา 11 13 พ.ย. 2566 (15:20)
730
รายงานการปฏิบัติงานที่บ้าน (กค) กองคลัง 904 3 ก.พ. 2567 (10:57)
731
รายงานการประชุมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3/2564 สงขลา 17 13 พ.ย. 2566 (15:20)
732
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 สงขลา 6 13 พ.ย. 2566 (15:20)
733
ข้อมูลภาคการเกษตรจังหวัดสงขลา ปี 2563 สงขลา 28 13 พ.ย. 2566 (15:20)
734
รายงานการประชุม ผตร. รอบที่1 หนองคาย. หนองคาย 44 13 พ.ย. 2566 (15:20)
735
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 195 13 พ.ย. 2566 (15:20)
736
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:20)
737
เอกสารประกอบการประชุม ผตร.23 มี.ค.2564 หนองคาย 53 13 พ.ย. 2566 (15:20)
738
คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สตูล 0 9 มี.ค. 2564 (11:35)
739
ทำเนียบบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงขลา 57 13 พ.ย. 2566 (15:20)
740
ร่างแผนรองรับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 กองคลัง 58 13 พ.ย. 2566 (15:20)