ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
721
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 แจ้งเวียน 3 24 ก.ค. 2562 (10:38)
722
คู่มือระบบจองห้องประชุม อื่นๆ 52 24 มิ.ย. 2562 (14:48)
723
คู่มือระบบจองรถ อื่นๆ 23 6 มิ.ย. 2562 (11:41)
724
คู่มือระบบบริหารการประชุม อื่นๆ 9 3 มี.ค. 2563 (16:30)
725
(ร่าง) รายงานการประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 5 ปี 2562 รอบที่1 จังหวัดพัทลุง แจ้งเวียน 7 28 มี.ค. 2562 (09:51)
726
รายละเอียดการใช้งานแอพพลิเคชั่น “ฟาร์ม D” แจ้งเวียน 6 17 พ.ค. 2562 (13:40)
727
รายงานผลไตรมาส 62 แบบฟอร์ม 10 7 พ.ค. 2562 (02:15)
728
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2562 แจ้งเวียน 1 6 มิ.ย. 2562 (14:46)
729
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2562 แจ้งเวียน 29 24 พ.ค. 2564 (15:11)
730
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ก.พ.62 แบบฟอร์ม 57 12 มิ.ย. 2562 (15:41)
731
แบบฟอร์มสำหรับกรอกรายชื่อผู้รับผิดชอบระบบสำนักงานดิจิทัล สป.กษ. แบบฟอร์ม 21 12 มี.ค. 2562 (09:54)
732
หลักเกณฑ์เงื่อนไข การตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพภายใต้เครื่องหมาย Q แจ้งเวียน 7 14 ก.พ. 2566 (14:26)
733
แบบตอบรับการเข้าร่วมทดสอบการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน WPS Office เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการทดแทนโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบฟอร์ม 42 26 มี.ค. 2562 (09:21)
734
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 ประชุม 3 26 ธ.ค. 2562 (16:12)
735
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 ประชุม 1 13 มี.ค. 2562 (11:29)
736
รายงานการประชุม อพก. ครั้งที่ 1-2562 ประชุม 8 13 มี.ค. 2562 (11:30)
737
รายงานการประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 2/2562 ประชุม 1 19 เม.ย. 2562 (13:34)
738
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 แจ้งเวียน 3 23 เม.ย. 2562 (09:02)
739
คู่มือการใช้งาน CAT Conference Version 9 อื่นๆ 73 7 มี.ค. 2562 (09:03)
740
การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประชุม 22 2 ก.ย. 2563 (10:48)