ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
701
คำสั่ง แจ้งเวียน 4 29 ก.ย. 2563 (15:29)
702
รายงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 อื่นๆ 27 29 ก.ย. 2563 (15:29)
703
คู่มือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กษ. และ ธ.ก.ส.) อื่นๆ 3 29 ก.ย. 2563 (15:29)
704
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบลจังหวัดสงขลา ครั้งที่3-2562 ประชุม 15 29 ก.ย. 2563 (15:30)
705
คำสั่งคณะอนุ 3-2562 และของเก่า แจ้งเวียน 7 29 ก.ย. 2563 (15:30)
706
แบบประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ 5 29 ก.ย. 2563 (15:30)
707
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เว็บไซต์ 27 26 ม.ค. 2566 (15:59)
708
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 4/2562 ประชุม 5 29 ก.ย. 2563 (15:31)
709
สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับ กษ.ตจว. อื่นๆ 216 29 พ.ค. 2564 (20:56)
710
ร้านมื้อกลางวัน เว็บไซต์ 5 23 ธ.ค. 2565 (16:05)
711
แบบประเมินผลทดสอบการใช้งานระบบ e-office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ 87 21 มิ.ย. 2562 (11:10)
712
แบบประเมินทดสอบการใช้งานระบบ e-office ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ 5 14 ก.ย. 2562 (03:00)
713
สื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อื่นๆ 118 29 พ.ค. 2564 (20:35)
714
ข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด อื่นๆ 2 4 ก.ค. 2562 (16:22)
715
แผนประชาสัมพันธ์ 2562 อื่นๆ 39 19 ก.ย. 2562 (12:42)
716
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานควบคุมตรวจสอบเฝ้าระวังมาตรฐานสินค้าเกษตร อื่นๆ 67 22 ต.ค. 2563 (14:35)
717
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2562 แจ้งเวียน 0 23 เม.ย. 2562 (08:59)
718
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_มี.ค.62 แบบฟอร์ม 31 19 เม.ย. 2562 (12:05)
719
คู่มือการใช้งานระบบหนังสือเวียน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ 124 28 ต.ค. 2564 (13:01)
720
ระบบเผยแพร่ข้อมูลเปิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Open Data) เว็บไซต์ 2 3 ก.ย. 2562 (11:19)