ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
681
สรุปรายงานการประชุม อพก.ครั้งที่ 5 ประชุม 30 29 ส.ค. 2562 (21:11)
682
แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี 2562 แจ้งเวียน 15 4 มิ.ย. 2563 (09:35)
683
บทสรุปผู้บริหารผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียนฯ 2562 แจ้งเวียน 278 1 มี.ค. 2565 (16:44)
684
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา อื่นๆ 11 7 พ.ย. 2562 (14:50)
685
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ตรวจราชการ" อื่นๆ 572 25 ก.พ. 2566 (08:33)
686
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา" อื่นๆ 78 12 มี.ค. 2563 (16:03)
687
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" อื่นๆ 188 22 มิ.ย. 2565 (15:22)
688
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การสงเคราะห์เกษตรกร" อื่นๆ 160 19 ก.ย. 2562 (14:28)
689
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "การช่วยเหลือเกษตรกและผู้ยากจน" อื่นๆ 253 14 ก.พ. 2563 (18:50)
690
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้" อื่นๆ 144 21 ก.ค. 2563 (14:55)
691
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "โครงการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน" อื่นๆ 533 1 ม.ค. 2564 (17:15)
692
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม อื่นๆ 50 4 ก.ย. 2562 (10:38)
693
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดลาพูน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อื่นๆ 26 9 ต.ค. 2562 (15:28)
694
(ร่าง) รายงานการประชุมตามแผนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ประชุม 1 18 พ.ย. 2564 (09:27)
695
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่4-2562 ประชุม 1 30 ก.ค. 2562 (10:18)
696
รายงานประชุมการตรวจราชการฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 จังหวัดพัทลุง แจ้งเวียน 6 13 ส.ค. 2562 (09:55)
697
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล แจ้งเวียน 7 21 ม.ค. 2565 (14:25)
698
ฐานข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อื่นๆ 7 26 พ.ค. 2565 (10:02)
699
ระเบียบวาระการประชุม อพก. ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 10 กรกรฎาคม 2562 ประชุม 2 20 ก.พ. 2563 (14:54)
700
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม ตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อื่นๆ 8 3 ก.ค. 2562 (15:43)