ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
661
การส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แจ้งเวียน 7 10 พ.ย. 2564 (13:20)
662
โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) ประจำปีงบประมาณ 2562 แจ้งเวียน 5 22 ต.ค. 2562 (14:02)
663
โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 แจ้งเวียน 2 17 ต.ค. 2562 (11:01)
664
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา เดือนตุลาคม 2562 แจ้งเวียน 19 10 ม.ค. 2563 (08:54)
665
จดหมายข่าวเดือนกันยายน2562 อื่นๆ 2 13 พ.ย. 2562 (13:01)
666
Mobile Application กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียน 21 26 ธ.ค. 2562 (16:14)
667
รายงานผลประเมินการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2562 อื่นๆ 18 24 ก.ย. 2562 (09:56)
668
แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เว็บไซต์ 25 19 ก.ย. 2562 (11:48)
669
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม แนวทางการขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 อื่นๆ 147 16 ต.ค. 2562 (13:06)
670
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการบริหารงานของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2563” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ประชุม 8 18 พ.ย. 2562 (11:37)
671
สรุปรายงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170_ส.ค.62 อื่นๆ 41 30 ก.ย. 2562 (14:17)
672
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2562 แจ้งเวียน 36 13 ธ.ค. 2562 (11:31)
673
เอกสารประชุมแนวทางขับเคลื่อน Big Data และ Smart Government ของ กษ. ประชุม 35 1 มี.ค. 2563 (22:56)
674
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการระบบประชุม แบบฟอร์ม 3 11 ก.พ. 2565 (15:01)
675
การดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แจ้งเวียน 14 2 ธ.ค. 2562 (11:04)
676
สรุปมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภาระกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย แจ้งเวียน 6 3 ต.ค. 2562 (08:41)
677
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2562 ประชุม 28 19 ก.ย. 2562 (12:31)
678
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานฯ (Cop) เรื่องการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างฯ แจ้งเวียน 64 3 ก.ย. 2562 (20:31)
679
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ สป.กษ. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบฟอร์ม 42 11 ม.ค. 2565 (15:19)
680
อพก.3_รายงานการประชุมอนุกรรมการ5 ประชุม 24 29 ส.ค. 2562 (21:12)