ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
621
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563 อื่นๆ 4 11 ก.พ. 2563 (13:06)
622
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2563 อื่นๆ 11 26 ก.พ. 2563 (09:29)
623
โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม อื่นๆ 7 20 พ.ค. 2565 (13:44)
624
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 1/2563 แจ้งเวียน 12 30 ม.ค. 2563 (11:20)
625
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) อื่นๆ 170 10 ส.ค. 2565 (15:41)
626
แบบตอบรับการลงตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี พ.ศ. 2563 (กนท.) แบบฟอร์ม 10 13 ม.ค. 2564 (10:04)
627
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนธันวาคม 2562 แจ้งเวียน 12 21 ม.ค. 2564 (09:36)
628
รายงานผลโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 แจ้งเวียน 0 7 ม.ค. 2563 (09:14)
629
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/ว 3579 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 อื่นๆ 4 9 ม.ค. 2563 (09:31)
630
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 8/2562 ประชุม 1 2 ม.ค. 2563 (15:30)
631
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม เว็บไซต์ 13 29 ธ.ค. 2562 (16:13)
632
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานยานพาหนะ ของกองคลัง สป.กษ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบฟอร์ม 254 16 มิ.ย. 2565 (13:57)
633
แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ อื่นๆ 64 26 ก.พ. 2563 (11:19)
634
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2562 จังหวัดสงขลา ประชุม 21 27 ธ.ค. 2562 (13:15)
635
(ร่าง) สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2562 จังหวัดสงขลา ประชุม 31 27 ธ.ค. 2562 (13:14)
636
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ปี 2563 อื่นๆ 4 17 ธ.ค. 2562 (04:25)
637
เอกสารแนบ 4 อื่นๆ 30 26 ธ.ค. 2562 (11:01)
638
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ 19 20 ธ.ค. 2562 (10:10)
639
เอกสารแนบ 2 อื่นๆ 31 20 ธ.ค. 2562 (10:10)
640
เอกสารแนบ 1 อื่นๆ 24 26 ธ.ค. 2562 (09:57)