ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
621
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:27)
622
การตอบรับเข้าร่วมประชุม สงขลา 25 13 พ.ย. 2566 (15:27)
623
แผนส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดหนองคาย หนองคาย 3 13 พ.ย. 2566 (15:27)
624
รายงานประจำปี 2564 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 34 13 พ.ย. 2566 (15:27)
625
เอกสารงบประมาณฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขาวคาดแดง) กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ 60 13 พ.ย. 2566 (15:24)
626
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ปี 2564 จังหวัดสงขลา สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (15:24)
627
.ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรมพร้อมคำอธิบาย หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
628
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา หนองคาย 4 13 พ.ย. 2566 (15:24)
629
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หนองคาย 21 13 พ.ย. 2566 (15:24)
630
ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร สงขลา 40 13 พ.ย. 2566 (15:24)
631
การเบิกจ่ายการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) สงขลา 14 13 พ.ย. 2566 (15:24)
632
โครงการพาณิชย์ !!!! ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:24)
633
รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สตูล 0 29 พ.ย. 2564 (13:29)
634
การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัดสงขลา ครั้งที่2/2564 สงขลา 0 29 พ.ย. 2564 (10:47)
635
การประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจังหวัดสงขลา ครั้งที่2/2564 สงขลา 19 13 พ.ย. 2566 (15:24)
636
ข้อมูลหน่วยงานสังกัดฯปี2564.docx สตูล 50 13 พ.ย. 2566 (15:24)
637
แบบฟอร์มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ"แว่นตาปันสุข" กองการเจ้าหน้าที่ 0 26 พ.ย. 2564 (16:43)
638
เอกสารประกอบการประชุม SCP 25 พ.ย. 64 สงขลา 0 25 พ.ย. 2564 (10:36)
639
Q&Aประเด็นคำถามที่พบบ่อย กองเกษตรสารนิเทศ 40 1 ก.พ. 2567 (11:35)
640
เอกสารประกอบการประชุมสรรหาปราชญ์เขต 5 สงขลา 5 13 พ.ย. 2566 (15:24)