ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
601
แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในส่วนภูมิภาคของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา แจ้งเวียน 13 29 เม.ย. 2563 (16:34)
602
สถานการณ์/ผลการประเมิน และการจัดการความเสี่ยงภัยแล้ง วันที่ 27 มี.ค. 63 แจ้งเวียน 49 15 เม.ย. 2563 (14:08)
603
เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชานแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 ประชุม 16 9 เม.ย. 2563 (11:08)
604
อัตรากำลังจังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 1 28 มี.ค. 2563 (14:02)
605
คู่มือการใช้งานGoogle Hangouts อื่นๆ 105 11 มี.ค. 2566 (07:25)
606
แบบฟอร์มลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ อื่นๆ 125 11 มี.ค. 2566 (07:23)
607
แบบติดตามผลการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ฯ แจ้งเวียน 247 3 ก.ค. 2563 (11:37)
608
facebook ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ 13 3 ก.ย. 2563 (11:13)
609
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา ประชุม 59 14 ก.ย. 2563 (09:56)
610
ลงทะเบียน เว็บไซต์ 215 29 พ.ค. 2563 (21:20)
611
คู่มือ Web Conference อื่นๆ 189 3 มิ.ย. 2563 (11:17)
612
รายงานการประชุม สนง.กษ.พท. ครั้งที่ 2/2563 แจ้งเวียน 1 2 มี.ค. 2563 (09:02)
613
(ร่าง) รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดสงขลา ประชุม 13 3 มี.ค. 2563 (21:49)
614
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียน 3 24 ก.พ. 2563 (08:44)
615
เกษตรกรร่วมใจ รับมือภัยแล้ง ปี 2563 เว็บไซต์ 12 7 เม.ย. 2563 (11:53)
616
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2563 แจ้งเวียน 29 29 เม.ย. 2563 (16:35)
617
แบบรายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเวียน 23 2 มี.ค. 2563 (10:22)
618
แบบตอบรับการประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรฐาน TH e-GIF e-CMS version 2.0 on Cloud อื่นๆ 26 13 มี.ค. 2563 (02:36)
619
รายงานผลตรวจสอบ สตน.62 แจ้งเวียน 3 8 เม.ย. 2563 (16:35)
620
จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2563 แจ้งเวียน 13 10 มี.ค. 2563 (13:43)