ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
นม ผลิตภัณฑ์จากนม ปศจ. แจ้งเวียน 2 1 เม.ย. 2566 (11:08)
42
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และอาหารสัตว์ ปศจ. แจ้งเวียน 14 21 เม.ย. 2566 (13:59)
43
สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำอาหารสัตว์น้ำ ปมจ. แจ้งเวียน 5 6 พ.ค. 2566 (07:56)
44
วิสาหกิจชุมชน กษจ. แจ้งเวียน 23 19 เม.ย. 2566 (10:14)
45
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สกจ. แจ้งเวียน 4 28 มี.ค. 2566 (11:35)
46
ร้านค้า ตลาด พณจ. แจ้งเวียน 4 24 มี.ค. 2566 (14:26)
47
โรงสี พณจ. แจ้งเวียน 4 23 มี.ค. 2566 (11:32)
48
นม ผลิตภัณฑ์จากนม อกจ. แจ้งเวียน 1 22 มี.ค. 2566 (10:12)
49
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 แจ้งเวียน 60 24 พ.ค. 2566 (09:53)
50
ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา ปี 2565 อื่นๆ 12 24 พ.ค. 2566 (10:45)
51
ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เว็บไซต์ 10 10 เม.ย. 2566 (12:32)
52
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง อื่นๆ 3 21 มี.ค. 2566 (13:14)
53
QR Code เอกสารแนบ ประชุมคณะอำนวยการ ครั้งที่ 1 2566 ประชุม 16 2 พ.ค. 2566 (09:28)
54
01 สำเนา หนังสือ ส่งสำเนาคำสั่งคณะทำงาน 2566 ทั้งหมด ประชุม 3 21 มี.ค. 2566 (13:14)
55
วาระประชุม คณะทำงานอำนวยการ พระราชพิธีพืชมงคล ครั้งที่ 1/2566 ประชุม 8 27 มี.ค. 2566 (13:54)
56
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลาและประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุม 66 23 พ.ค. 2566 (13:45)
57
QR Code คำสั่่งคณะทำงานพระราชพิธีฯ 2566 ตารางประมาณการ และแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม แจ้งเวียน 453 21 พ.ค. 2566 (08:02)
58
คำสั่งคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคล ปี 2566 แจ้งเวียน 9 10 พ.ค. 2566 (08:40)
59
รายงานการประชุมศูนย์ติดตามภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3 ปี 2566 อื่นๆ 2 7 มี.ค. 2566 (21:52)
60
ข้อมูลเกษตรรายสินค้า ข้อมูล "ส้มจุกจะนะ" จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แจ้งเวียน 3 2 มี.ค. 2566 (07:33)