ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
การประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดร.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา สงขลา 32 10 ก.ค. 2567 (10:00)
42
เอกสารประกอบการประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 129 9 ก.ค. 2567 (14:42)
43
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 53 6 ก.ค. 2567 (00:19)
44
การประชุมและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา(นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์) วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 สงขลา 2 6 มิ.ย. 2567 (11:49)
45
word ปัตตานี 0 31 พ.ค. 2567 (14:41)
46
word ปัตตานี 0 31 พ.ค. 2567 (14:24)
47
แบบสอบถามความเห็น (ร่าง) ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 104 11 ก.ค. 2567 (07:55)
48
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยวาระเวียน สงขลา 70 4 ก.ค. 2567 (13:46)
49
30.1.5.67 ชลบุรี 21 27 มิ.ย. 2567 (10:33)
50
30.5.67 ชลบุรี 29 10 มิ.ย. 2567 (09:41)
51
29.5.67 ชลบุรี 65 10 ก.ค. 2567 (11:22)
52
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2567 – 2570 (Google Form) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 16 11 ก.ค. 2567 (12:17)
53
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2567 – 2570 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 6 29 พ.ค. 2567 (10:38)
54
พิกัด ชลบุรี 0 29 พ.ค. 2567 (09:22)
55
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สงขลา 95 8 ก.ค. 2567 (08:52)
56
เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 5 มิย 67 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 236 11 ก.ค. 2567 (23:44)
57
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลงาน E–Service สำหรับบริการด้านการเกษตรพื้นฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจร (Agricultural Service Provider) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 87 11 ก.ค. 2567 (23:44)
58
5 ชลบุรี 2 10 มิ.ย. 2567 (15:02)
59
4 ชลบุรี 3 30 พ.ค. 2567 (11:31)
60
3 ชลบุรี 10 9 ก.ค. 2567 (12:09)