ค้นหา QR Code

  • 1059

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
41
แบบข้อมูลและร่างแนวทาง ชลบุรี 49 16 ก.พ. 2567 (11:32)
42
รายงานสมุนไพร 2 ชลบุรี 0 26 ม.ค. 2567 (14:38)
43
แจ้งผลการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ตามประกาศ กองกลาง 70 9 ก.พ. 2567 (21:16)
44
แบบรายงานแผนและผล ชลบุรี 48 7 ก.พ. 2567 (11:49)
45
แบบตอบรับ/กำหนดการ 27.1.67 ชลบุรี 61 12 ก.พ. 2567 (14:04)
46
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน 38 19 ก.พ. 2567 (20:47)
47
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2567 สงขลา 58 24 ก.พ. 2567 (13:55)
48
Post Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 23 ม.ค. 2567 (10:55)
49
Pre Test ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 23 ม.ค. 2567 (10:54)
50
(ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 55 19 ก.พ. 2567 (08:09)
51
แบบบันทึกข้อมูลเกษตรกร ชลบุรี 5 24 ม.ค. 2567 (14:35)
52
เกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 21 14 ก.พ. 2567 (16:26)
53
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 จำนวน 1 หน้า กองกลาง 10 29 ม.ค. 2567 (09:29)
54
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงิน ประจำปี 2567 กองกลาง 165 20 ก.พ. 2567 (17:23)
55
วาระ/แบบตอบรับ ชลบุรี 58 28 ม.ค. 2567 (22:38)
56
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 128 14 ก.พ. 2567 (09:25)
57
คณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 317 21 ก.พ. 2567 (09:19)
58
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2570 สงขลา 33 22 ก.พ. 2567 (09:24)
59
แบบสำรวจการใช้ประโยชน์และความต้องการพัฒนาระบบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด กระบี่ 0 17 ม.ค. 2567 (13:21)
60
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมพร 75 17 ก.พ. 2567 (23:41)