ค้นหา QR Code

  • 1240

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
26.6.67 ชลบุรี 19 11 ก.ค. 2567 (10:11)
22
ลงทะเบียนอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 2 ก.ค. 2567 (10:36)
23
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568 สงขลา 24 12 ก.ค. 2567 (05:57)
24
25.6.67 ชลบุรี 18 12 ก.ค. 2567 (13:31)
25
ประกาศรายชื่อ ตารางอบรม รายละเอียดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 88 สถาบันเกษตราธิการ 620 12 ก.ค. 2567 (22:57)
26
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 53 12 ก.ค. 2567 (11:54)
27
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 สงขลา 48 12 ก.ค. 2567 (08:14)
28
ระบบกรอกแบบฟอร์มส่วนกลาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 0 22 มิ.ย. 2567 (07:49)
29
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยวาระเวียน สงขลา 63 12 ก.ค. 2567 (09:49)
30
พิกัดบ้านผู้ใหญ่ ชลบุรี 12 4 ก.ค. 2567 (14:46)
31
แบบฟอร์มสมัคร โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) เชียงใหม่ 8 25 มิ.ย. 2567 (14:45)
32
แบบฟอร์มสมัครโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q market) เชียงใหม่ 16 28 มิ.ย. 2567 (08:42)
33
facebook สำนักงาน ฉะเชิงเทรา 27 4 ก.ค. 2567 (10:45)
34
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการชี้แจงคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สป.กษ. สำนักพัฒนาระบบบริหาร 40 2 ก.ค. 2567 (16:19)
35
แบบรับรองรายงานการประชุมประชุมหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 28 11 ก.ค. 2567 (09:05)
36
14.6.67 ชลบุรี 35 12 ก.ค. 2567 (16:43)
37
14.6.67 ชลบุรี 19 11 ก.ค. 2567 (05:49)
38
ร้านอาหาร พัทลุง 17 11 ก.ค. 2567 (05:49)
39
เสนอ กฐิน ฝล เห็นชอบ.pdf กองกลาง 51 7 ก.ค. 2567 (19:42)
40
ผลการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ เดือน พฤษภาคม 2567 อุดรธานี 4 18 มิ.ย. 2567 (14:22)