ค้นหา QR Code

  • 822

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
ร่าง วาระการประชุม ครั้งที่ 2-2566 134 ประชุม 47 23 พ.ค. 2566 (22:25)
22
ร่าง วาระการประชุม แบบตอบรับ ประชุมคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 ประชุม 140 27 พ.ค. 2566 (19:37)
23
ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าว แบบฟอร์ม 0 21 เม.ย. 2566 (10:26)
24
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร แจ้งเวียน 481 27 พ.ค. 2566 (13:43)
25
ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2566 แจ้งเวียน 0 11 เม.ย. 2566 (13:43)
26
การประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเภทอำนวยการ) อื่นๆ 6 23 พ.ค. 2566 (15:44)
27
QR Code เอกสารแนบ ประชุมคณะทำงานฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 2566 4 เม.ย.66 แจ้งเวียน 0 10 เม.ย. 2566 (16:42)
28
แบบรับรองรายงานการประชุม แจ้งเวียน 47 4 พ.ค. 2566 (17:12)
29
รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมพระยาแรกนาฯ ครั้งที่ 1 2566 แจ้งเวียน 130 4 พ.ค. 2566 (17:13)
30
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 แบบฟอร์ม 9 20 เม.ย. 2566 (09:29)
31
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 แจ้งเวียน 59 26 พ.ค. 2566 (10:43)
32
ขอรับจัดสรรงบประมาณงบกลาง ปี66 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของ สป.กษ. แจ้งเวียน 1 4 เม.ย. 2566 (14:47)
33
website สำนักงาน เว็บไซต์ 0 4 เม.ย. 2566 (13:04)
34
ร่างแผนรองรับภัยพิบัติฯ แจ้งเวียน 1 3 เม.ย. 2566 (11:28)
35
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อื่นๆ 0 31 มี.ค. 2566 (11:01)
36
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม แบบฟอร์ม 21 7 เม.ย. 2566 (13:30)
37
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนมีนาคม 2566 เว็บไซต์ 28 26 พ.ค. 2566 (21:06)
38
กำหนดการวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 131 ปี แจ้งเวียน 1149 22 พ.ค. 2566 (15:45)
39
ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายออกบัตรเชิญ ต้อนรับ และรับรองผู้เข้าเฝ้าฯ ครั้งที่ 1-2566 ประชุม 127 16 พ.ค. 2566 (12:05)
40
ยานพาหะ เครื่องจักรเครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงาน แจ้งเวียน 40 6 พ.ค. 2566 (07:56)