ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
21
ประชุมปัญหาหมอกควัน บุรีรัมย์ 1 28 มี.ค. 2567 (14:10)
22
รายงานสรุปผลการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:45)
23
แบบรายงาน1-2 ชลบุรี 0 28 มี.ค. 2567 (11:41)
24
2) จัดทำแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด บุรีรัมย์ 0 28 มี.ค. 2567 (11:37)
25
รายงาน 2.2 ชลบุรี 0 27 มี.ค. 2567 (13:42)
26
รายงาน 2.1 ชลบุรี 4 3 เม.ย. 2567 (09:09)
27
รายงาน 1 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:35)
28
เอกสารประกอบตัวชี้วัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา รอบ1/2567 สงขลา 10 5 เม.ย. 2567 (16:41)
29
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน Data Hub ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 110 25 เม.ย. 2567 (15:07)
30
รายงาน 3 ชลบุรี 2 27 มี.ค. 2567 (14:36)
31
รายงาน 5 ชลบุรี 1 27 มี.ค. 2567 (14:36)
32
รายงาน 1 ชลบุรี 7 18 เม.ย. 2567 (11:51)
33
การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 กองกลาง 72 20 เม.ย. 2567 (20:54)
34
ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2567 สงขลา 24 21 เม.ย. 2567 (13:46)
35
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการไถ่ชีวิตโค - กระบือ ครั้งที่ 3/2567 และขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองกลาง 64 20 เม.ย. 2567 (20:54)
36
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 186 23 เม.ย. 2567 (10:07)
37
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบรอบ 132 ปี กองกลาง 2 28 มี.ค. 2567 (22:40)
38
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2566 สงขลา 3 3 เม.ย. 2567 (10:42)
39
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ 2567 ครั้งที่ 1/2567 กองกลาง 18 14 เม.ย. 2567 (21:48)
40
คำสั่ง 22.3.67 ชลบุรี 42 1 เม.ย. 2567 (08:29)