ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
201
เอกสาร Pre Test โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ส่วนภูมิภาค (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีบัญชี 2565 แบบฟอร์ม 2571 21 มี.ค. 2566 (09:50)
202
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมประชุมฯ “ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ” ส่วนภูมิภาค (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีบัญชี 2565 แบบฟอร์ม 1401 15 มี.ค. 2566 (16:28)
203
สื่อมัลติมีเดีย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อื่นๆ 29 23 มี.ค. 2566 (12:48)
204
จดหมายข่าวการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตปีที่ ๑๓ ฉบับบที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ แจ้งเวียน 2 20 พ.ค. 2565 (09:34)
205
ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565_สนง.กษ.สงขลา เว็บไซต์ 3 9 ส.ค. 2565 (10:37)
206
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุม 76 15 มิ.ย. 2565 (17:31)
207
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG MODEL ด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 ประชุม 13 1 ก.ย. 2565 (08:45)
208
รายงานการประชุมอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล งบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4/2565 ประชุม 7 23 พ.ค. 2565 (09:34)
209
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา ปี 2564 อื่นๆ 11 8 มิ.ย. 2565 (08:55)
210
แบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 282 19 มี.ค. 2566 (15:37)
211
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ฯ ครั้งที่ 7/2565 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565) ประชุม 55 8 มิ.ย. 2565 (09:20)
212
ทดสอบ1 แจ้งเวียน 1 13 มิ.ย. 2565 (10:49)
213
แบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 7 28 พ.ค. 2565 (20:01)
214
แบบฟอร์มการติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสงขลา และรายชื่อเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 54 10 มี.ค. 2566 (09:36)
215
ทดสอบ แจ้งเวียน 1 15 พ.ค. 2565 (15:39)
216
สรุปผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 10 พค 65 ประชุม 38 31 พ.ค. 2565 (14:44)
217
รายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2565 ประชุม 2 30 ม.ค. 2566 (12:22)
218
ร่างกำหนดการและแผนผังพระราชพิธีพืชมงคล 2565 ประชุม 4 11 พ.ค. 2565 (11:06)
219
แบบรายงานประวัติข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนหมุนเวียนฯ (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 2/2565 แบบฟอร์ม 3 12 พ.ค. 2565 (14:12)
220
การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 (รอบคัดเลือก) แบบฟอร์ม 13 17 ม.ค. 2566 (14:37)