ค้นหา QR Code

  • 785

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ ประเภท สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
181
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) แบบฟอร์ม 3203 20 มี.ค. 2566 (10:51)
182
รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แจ้งเวียน 42 5 ส.ค. 2565 (09:48)
183
สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และบันทึกผลในระบบ GOOGLE FORM ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 แจ้งเวียน 26 21 มี.ค. 2566 (18:59)
184
ขอส่งข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 48 11 ต.ค. 2565 (11:23)
185
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ 66 (เล่มเพิ่มเติม) อื่นๆ 2 11 มิ.ย. 2565 (11:16)
186
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ 2566 อื่นๆ 4 21 มิ.ย. 2565 (17:23)
187
แบบสำรวจการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบฟอร์ม 0 8 มิ.ย. 2565 (11:23)
188
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา (SINGLE COMMAND PROVINCE : SCP) และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SINGLE COMMAND DISTRICT : SCD) ครั้งที่ 2/2565 แจ้งเวียน 55 18 มี.ค. 2566 (09:44)
189
ระเบียบวาระการประชุมการตรวจราชการและขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ฯ ครั้งที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประชุม 45 15 ก.ย. 2565 (16:09)
190
แบบตอบรับ ร่วมปลูกป่าเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดหนองคาย อื่นๆ 23 21 มิ.ย. 2565 (17:24)
191
เอกสารแนบการทบทวนปรับปรุงข้อมูลการขับเคลื่อน BCG MODEL ด้านการเกษตร ระดับจังหวัด อื่นๆ 6 12 ม.ค. 2566 (08:26)
192
แบบประเมินผลการบริการให้คำปรึกษาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบฟอร์ม 418 18 มี.ค. 2566 (21:14)
193
ระบบใบสมัครสอบพนักงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แบบฟอร์ม 4 29 ก.ค. 2565 (13:32)
194
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อื่นๆ 5 12 มิ.ย. 2565 (09:05)
195
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อื่นๆ 6 12 มิ.ย. 2565 (09:04)
196
ขอเชิญร่วมประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2565 กาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา แจ้งเวียน 7 29 มิ.ย. 2565 (10:40)
197
รายงานผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประชุม 3 4 มิ.ย. 2565 (12:28)
198
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 แจ้งเวียน 52 18 ม.ค. 2566 (12:17)
199
จัดทำข้อมูลประวัติพนักงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565) แบบฟอร์ม 21 9 พ.ย. 2565 (14:53)
200
เอกสาร Post Test โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ส่วนภูมิภาค (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีบัญชี 2565 แบบฟอร์ม 1933 15 มี.ค. 2566 (16:28)