ค้นหา QR Code

  • 1138

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
181
การรับสมัครเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 กองกลาง 7 1 ธ.ค. 2566 (09:34)
182
การทบทวนข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 1 19 ก.พ. 2567 (10:06)
183
รายชื่อผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 104 30 ม.ค. 2567 (16:40)
184
ขอส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 16 19 ก.พ. 2567 (10:06)
185
รายงานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (HERBAL CITY) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ชลบุรี 61 3 เม.ย. 2567 (22:38)
186
ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จังหวัดสงขลา สงขลา 2 18 ม.ค. 2567 (16:19)
187
https://www.youtube.com/watch?v=31tEPZ5H73g ชลบุรี 3 4 ธ.ค. 2566 (11:32)
188
clip VDO N JAJA2 สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องเรียน 0 27 พ.ย. 2566 (09:05)
189
ใบสมัครคัดเลือกเทพี 2567 กองกลาง 248 19 เม.ย. 2567 (15:31)
190
การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 สงขลา 166 27 มี.ค. 2567 (22:14)
191
แบบสำรวจข้อคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรนักบริหารฯ สถาบันเกษตราธิการ 117 20 เม.ย. 2567 (04:46)
192
รายงานผลการ KICK OFF กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสงขลา สงขลา 18 14 ก.พ. 2567 (14:08)
193
Mobile Application ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 23 พ.ย. 2566 (11:37)
194
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2566 สงขลา 128 23 เม.ย. 2567 (14:54)
195
รายงานประจำปี 2566 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 73 21 มี.ค. 2567 (13:37)
196
ฐานข้อมูล ทำเนียบส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สงขลา 0 20 พ.ย. 2566 (13:47)
197
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สงขลา 37 24 ม.ค. 2567 (07:16)
198
การจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สงขลา 8 27 พ.ย. 2566 (13:32)
199
ลิงค์สื่อประชาสัมพันธ์ ชลบุรี 73 25 มี.ค. 2567 (23:34)
200
สื่อประชาสัมพันธ์ กองทุนหมุนเวียนฯ พิษณุโลก 0 17 พ.ย. 2566 (14:05)