ค้นหา QR Code

  • 915

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
การปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA). สำนักตรวจราชการ 8 29 ก.ย. 2566 (15:58)
2
ผลการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ระดับจังหวัดสงขลา สงขลา 2 27 ก.ย. 2566 (10:33)
3
https://drive.google.com/drive/folders/1HwOfOOGRo53mI-4CJOyaa0sn-94qgdFc?usp=sharing ชลบุรี 8 28 ก.ย. 2566 (05:58)
4
ผลการดำเนินงานไตรมาส ชลบุรี 6 28 ก.ย. 2566 (09:39)
5
การจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย กองกลาง 554 30 ก.ย. 2566 (11:22)
6
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 5 28 ก.ย. 2566 (11:13)
7
ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ชลบุรี 8 28 ก.ย. 2566 (12:08)
8
ร่าง) คู่มือการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคล กองกลาง 42 29 ก.ย. 2566 (20:35)
9
แจ้งเวียน กฐินพระราชทาน กรมขนส่งทางบก กองกลาง 2 22 ก.ย. 2566 (15:16)
10
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจำหน่าย “ดอกแก้วกัลยา” กองกลาง 5 26 ก.ย. 2566 (13:37)
11
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ปี 2565 (ปรับปรุง ส.ค.66) สงขลา 0 21 ก.ย. 2566 (11:02)
12
คู่มือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตร ระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปี 2565 สงขลา 37 27 ก.ย. 2566 (11:23)
13
คำสั่งแต่งตั้ง SCP_SCD สงขลา 25 27 ก.ย. 2566 (11:23)
14
ประมวลภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สงขลา 24 27 ก.ย. 2566 (11:23)
15
ประมวลภาพกิจกรรม การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงขลา 83 27 ก.ย. 2566 (11:23)
16
จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2566 สงขลา 39 28 ก.ย. 2566 (13:25)
17
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทย (AMAF ครั้งที่ 45) สำนักการเกษตรต่างประเทศ 15 26 ก.ย. 2566 (15:48)
18
คู่มือการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ปี 2566 สงขลา 12 28 ก.ย. 2566 (14:08)
19
รหัสเข้า Zoom นครสวรรค์ 15 26 ก.ย. 2566 (16:46)
20
ข้อมูล ROPA/Privacy Notice ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 92 29 ก.ย. 2566 (12:49)