ค้นหา QR Code

  • 1162

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
แบบสำรวจความพร้อมของการพัฒนาและเชื่อมโยงงานบริการของหน่วยงานมาให้บริการบนแพลตฟอร์มกลางของงานบริการภาครัฐสำหรับภาคธุรกิจและประชาชน (Biz Portal และ Citizen Portal) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 1 17 พ.ค. 2567 (14:31)
2
แบบฟอร์ม แนวทางที่ 2 (สศก.) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 6 17 พ.ค. 2567 (11:02)
3
แบบตอบเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงบริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย “Give Blood, Give Lives, Give Forever” “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2 17 พ.ค. 2567 (10:14)
4
แนบ ชลบุรี 17 17 พ.ค. 2567 (21:58)
5
แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 17 พ.ค. 2567 (15:12)
6
แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง “บริจาคโลหิตเพื่อสภากาชาดไทย” (Give Blood, Give Lives, Give Forever) “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิต” สำนักพัฒนาระบบบริหาร 2 13 พ.ค. 2567 (15:37)
7
เอกสารประกอบการบรรยาย No Gift Policy สุพรรณบุรี 9 15 พ.ค. 2567 (11:09)
8
แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน/16 อำเภอ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) สงขลา 6 17 พ.ค. 2567 (14:17)
9
บัญชีการจัดทำข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด สุโขทัย 61 18 พ.ค. 2567 (12:01)
10
ลงทะเบียนอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 324 18 พ.ค. 2567 (21:20)
11
ลิงค์ Zoom ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 สงขลา 6 13 พ.ค. 2567 (16:19)
12
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 สงขลา 57 17 พ.ค. 2567 (11:46)
13
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 79 17 พ.ค. 2567 (13:54)
14
แบบฟอร์มการตรวจสอบทบทวนงานบริการ (e-Service) สำนักพัฒนาระบบบริหาร 16 10 พ.ค. 2567 (13:36)
15
พิกัดท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ สมุทรสาคร 0 2 พ.ค. 2567 (14:43)
16
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม CoP เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 82 19 พ.ค. 2567 (11:25)
17
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 200 18 พ.ค. 2567 (17:03)
18
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP) เรื่อง ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร 260 18 พ.ค. 2567 (14:45)
19
แบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรประเด็นบริการทางการเกษตรที่ใช่ เลือกใช้ให้เหมาะสม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2567 สำนักพัฒนาระบบบริหาร 57 17 พ.ค. 2567 (09:54)
20
MOAC PRICE 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 1 พ.ค. 2567 (09:42)