ค้นหา QR Code

  • 1246

    จำนวนทั้งหมด

# QR Code ชื่อเอกสาร / เว็บไซต์ หน่วยงาน สแกน (ครั้ง) ปรับปรุงล่าสุด ดำเนินการ
1
จุดที่ 2 แพนายวิชาญ เหล็กดี สมุทรสาคร 1 20 ก.ค. 2567 (16:17)
2
จุดที่ 1 สมาคมประมงสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1 20 ก.ค. 2567 (21:09)
3
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ กระทรวง 2567 กองกลาง 9 20 ก.ค. 2567 (21:27)
4
16.7.67 ชลบุรี 4 16 ก.ค. 2567 (15:19)
5
คำสั่งปุ๋ยลดต้นทุน นครนายก 19 19 ก.ค. 2567 (20:25)
6
แบบฟอร์ม การจัดทำข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญจังหวัดสงขลา ปี 2567 ครั้งที่ 2 สงขลา 5 19 ก.ค. 2567 (11:44)
7
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สงขลา 15 19 ก.ค. 2567 (21:14)
8
สรุปผลประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 27-30 ก.ค.67 กองกลาง 71 19 ก.ค. 2567 (11:40)
9
แบบฟอร์มรายงานการจัดเก็บข้อมูลของกรมที่ดิน สำนักพัฒนาระบบบริหาร 3 12 ก.ค. 2567 (11:48)
10
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 สงขลา 52 20 ก.ค. 2567 (20:20)
11
รายละเอียด นบต. 72 สถาบันเกษตราธิการ 2 18 ก.ค. 2567 (10:39)
12
แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 196 20 ก.ค. 2567 (13:14)
13
Post- test แบบทดสอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 168 20 ก.ค. 2567 (14:40)
14
Pre - test แบบทดสอบการอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 229 20 ก.ค. 2567 (14:41)
15
จังหวัดนครสวรรค์_เอกสารประกอบการตรวจราชการฯ เขต 18 นครสวรรค์ 30 19 ก.ค. 2567 (09:39)
16
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ นรม. ณ จ.จันทบุรี ระยอง กลุ่มติดตามและประเมินผล 3 15 ก.ค. 2567 (17:11)
17
แบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดกาฬสินธุ์). กาฬสินธุ์ 0 2 ก.ค. 2567 (14:24)
18
แบบสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล(สำนักงานเกษตรและสหกรณ์์จังหวัดกาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ 0 2 ก.ค. 2567 (14:22)
19
โดรนแปลงใหญ่pdf กาฬสินธุ์ 6 3 ก.ค. 2567 (11:55)
20
การลงทะเบียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2801 20 ก.ค. 2567 (11:26)